Care, Recovery & Health

Forskningsfokus

Gruppens forskning inriktas mot att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa. Inom ramen för forskargruppens studier ges begreppen vård, omsorg, återhämtning och hälsa vida innebörder vilket öppnar för olika perspektiv i enskilda forskningsprojekt, och därmed också för tvärvetenskapliga projekt. En gemensam utgångspunkt är en ambition att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Forskningsprofilen ligger således inom det område där hälsoforskning och välfärdsforskning möts.

Eftersom forskargruppen består av forskare som representerar såväl vårdvetenskap som socialt arbete kan forskningsfrågorna belysas ur flera vetenskapliga perspektiv och med hjälp av olika vetenskapliga metoder.

Mål

Målet för gruppens vetenskapliga arbete är att bidra med kunskaper som kan ligga till grund för utveckling av vård och omsorg om sårbara och utsatta personer.

Samproduktion

Folkhälsoenheten i Södermanlands läns landsting FOU i Sörmland , FoU-Centrum , Landstinget Sörmland , Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna Kommun Anhörigcentrum i Eskilstuna kommun Landstinget Västmanland  .