VA-kluster Mälardalen

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster som bedriver forskning inom området resurseffektiv avloppsvattenrening och slamhantering.

Projektnamn: VA-kluster Mälardalen

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

Medverkande VA-organisationer: Eskilstuna Energi och Miljö, Käppalaförbundet, Mälarenergi, Norrköping Vatten, Örebro kommun, Stockholm Vatten, Syvab, Tekniska verken i Linköping, Uppsala Vatten, Växjö kommun

Medverkande lärosäten: KTH, Lunds universitet, Mälardalens högskola, SLU, Uppsala universitet

Medverkande forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Projektledare på MDH: Emma Nehrenheim , lektor i miljöteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2010-04-15

Slutdatum för projektet: 2015-04-15

Projektbudget: 6,2 miljoner kronor

Webbplats: www.va-malardalen.se

Beskrivning av projektet

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut.

Klustret bedriver forskning inom området resurseffektiv avloppsvattenrening och slamhantering med särskilt fokus på:

  1. hantering av nya utsläppskrav på kväve, fosfor och BOD,
  2. övervakning, styrning och optimering,
  3. hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar,
  4. biogasproduktion,
  5. hantering av svårnedbrytbara ämnen
  6. minskadeutsläpp av klimatgaser