Taktik och metodik vid brand under mark

Ett tunnelbanetåg brinner i en tunnel. Hur ska räddningsinsatsen bedrivas på ett effektivt sätt? Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla taktik och metoder som kan förbättra räddningsinsatser i anläggningar under mark, exempelvis tunnlar och stationer.

Slutseminarium i Rosersberg

Den 24-24 november 2014 hölls ett välbesökt slutseminarium på Rosersberg. Fler än 100 projekt- och seminariedeltagare diskuterade möjligheterna och begränsningarna med räddningsinsatser under mark. Det konkreta resultatet från projektet är ett planeringsverktyg för utrymning och räddningsinsats i tunnel, rekommendationer gällande taktik och metodik samt ett utbildningsmaterial för räddningstjänsten. Till höger går det att ladda ner material från seminariet.

Projektnamn: Taktik och metodik vid brand under mark

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkande företag/Samarbetspartners: SP (projektledare), Lunds Tekniska Högskola, Storstockholms och Borås brandförsvar (SÄRF)

Projektledare på MDH: Mia Kumm, teknisk licentitat i brandteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2012-01-01

Slutdatum för projektet: 2014-12-31

Projektbudget: 5,8 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Anläggningar under mark är ofta en del av en känslig infrastruktur som sällan tål långa avbrott. Detta ställer i sin tur höga krav på räddningstjänstens kunskap om och möjligheter till räddningsinsatser under mark.

Den taktik och teknik som används vid bränder i byggnadsverk ovan mark är inte alltid tillräcklig när en olycka sker under mark. Ett exempel som visar på hur svåra insatser i komplexa byggnadsverk under mark kan vara är branden i ett tunnelbanetåg på Rinkeby tunnelbanestation i Stockholm den 16 maj 2005. Efter en analys av olyckan gav Statens haverikommission i uppdrag till MSB att utarbeta taktisk insatsplanering för tunnelbanestationer

Projektet avser att tydligt belysa hur den kommunala räddningstjänsten på ett effektivt sätt kan planera och genomföra räddningsinsatser under mark. Varje anläggningstyp ska belysas för att ta fram metoder som underlättar val av taktik utifrån tillgängliga resurser. Projektet kommer att studera både räddningstjänst i storstadsregioner och i mindre kommuner med deltidskår.