REMOWE - Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production

Avfall är inte enbart något som ger problem utan det är också en värdefull resurs. Ett sätt att minska klimatpåverkan kan vara att ersätta energi från fossila bränslen med energi från avfall. REMOWE (Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production) är ett projekt som handlar om att använda avfall från hushåll, jordbruk och industri som energikälla på ett effektivt sätt.

 

 

Små och medelstora företag (t.ex. jordbruk, lokala avfallsbolag och energibolag) är viktiga aktörer inom området. Nuvarande system, flaskhalsar och utvecklingsbehov ska först kartläggas och jämföras för de olika partnerregionerna. Därefter ska vi arbeta fram strategier för att utveckla användningen av avfall som energikälla i de olika partnerregionerna med hjälp av innovationsövningar för att hitta nya idéer men också modellering och simulering av möjliga system.

Projektet har beviljats medel från EU:s interregionala program Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Syftet med programmet är att stärka utvecklingen mot en hållbar, konkurrenskraftig och integrerad Östersjöregion.

Projekttiden för REMOWE är 3 år och den totala budgeten är 1,58 miljoner Euro där 1,23 miljoner Euro finansieras av EU och resten av projektdeltagarna. HST vid MDH koordinerar projektet och övriga projektpartners finns, förutom i Sverige, i Finland, Litauen, Polen, Estland och Tyskland.

Kontakt

För ytterligare information om projektet, kontakta gärna projektledare Eva Thorin.

 


Huvudfinansiär(er): EU
Medfinansiär(er): Projektparterna
Samarbetspartner(s): Länsstyrelsen Västmanland
Samarbetspartner(s): Universitet och myndigheter i Finland, Polen, Litauen, Estland och Tyskland
Anslag (mkr): 16
Forskningsprofil: Framtidens energi
Projektansvarig: Eva Thorin
Medverkande forskare: Fredrik Wallin, Lilia Daianova, Bozena Guziana, Eva Nordlander, Erik Dahlquist, Jinyue Yan, Han Song
Startår: 2010
Slutår: 2012