Pilotstudie – ny kombination av slambehandling för hygienisering, minskad slamproduktion samt reduktion av lukt efter mesofil rötning

Projektet syftar till att finna en alternativ energieffektiv metod för hygienisering av slam.

Projektnamn: Pilotstudie – ny kombination av slambehandling för hygienisering, minskad slamproduktion samt reduktion av lukt efter mesofil rötning

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Svenskt Vatten Utveckling

Medfinansiär(er): Uppsala Vatten och Avfall AB

Samverkande företag/Samarbetspartners: Uppsala Vatten och Avfall

Projektledare: Jesper Olsson, doktorand i energi- och miljöteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2012 september

Slutdatum för projektet: 2013 december

Anslag: 125.000 kronor

Beskrivning av projektet

I projektet försöker Uppsala Vatten och Avfall och Mälardalens högskola hitta en alternativ energieffektiv metod för hygienisering av slam. I projektet genomförs en pilotstudie i liten skala, där man bygger upp en processlinje som omfattar förtjockning, termofil rötning, efterföljande intermittent luftning samt kemisk oxidation.

Syftet med projektet är att utvärdera:

  1. avvattningsegenskaperna för rötslammet efter olika processteg,
  2. gasproduktionen från den termofila rötkammaren och ytterligare utrötningsgrad av slammet,
  3. påverkan av höga ammoniumhalter på den termofila rötningen då uppehållstiden endast är ca 10 dygn,
  4. hur luktegenskaperna förändras efter termofil rötning och efterföljande luftning samt kemisk oxidation,
  5. hur hög kväveavskiljning man kan få för rejektvattnet med intermittent luftning.