Ökad konsumentmakt på den nordiska elmarknaden

Hur ska konsumenternas ställning på elmarknaden stärkas? Hur ska förbrukarflexibiliteten aktiveras? Vilka inställningar finns hos beslutsfattare i energisektorn (företag, myndigheter och intresseorganisationer)? Detta är exempel på frågeställningar som ska undersökas i projektet.

Projektnamn: Ökad konsumentmakt på den nordiska elmarknaden

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Energimyndigheten

Samverkande företag/Samarbetspartners: Sala-Heby Energi, Smedjebacken Energi

Projektledare: Fredrik Wallin , universitetslektor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2010

Slutdatum för projektet: September 2014

Projektbudget: 5,5 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Projektet ”Ökad konsumentmakt på den nordiska elmarknaden” syftar att långsiktigt till att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

Förbrukarflexibiliteten förväntas även bli ett viktigt instrument för att balansera distribuerad mikroproduktion av el som kommer från förnyelsebara energikällor som exempelvis sol- och vindel. Dessa mikrokraftverk har en betydligt större variation som varierar beroende av bl.a. vädret. I projektet kommer förbrukarflexibiliteten att utvärderas på ett nytt sätt, via storskaliga ”energilajv”, d.v.s. scenarios där slumpvis utvalda hushåll ställs för fiktiva förutsättning, som att exempelvis kunna spara mycket pengar genom att förändra eller förskjuta sin elförbrukning till låglasttider. Skillnaden med detta upplägg är att vi på ett bättre sätt kommer att kunna värdera hur intresset skiljer sig hos olika kundgrupper samt vilka incitamentsmodeller som ger bäst genomslag.

Traditionellt har svenska forskningsprojekt skickat ut en inbjudan till en grupp av hushåll, och sedan genomfört studien med den som anmält sig. Troligtvis har dessa kunder ett särskilt energiintresse, och det finns en risk att resultaten inte är representativt. Parallellt med konsumentstudien kommer även enkäter/intervjuer genomföras mot olika beslutsfattare inom elmarknaden för att samla in kunskap om hur dessa ser på kundens/konsumentens framtida roll på den svensk/nordiska elmarknaden.

Erfarenheterna kommer att implementeras i en ny innovativ simuleringsstruktur, där vi avser att använda en ”bottom-up” metodik för att skapa en individualiserad, mer detaljerad modell som klarar av att hantera både simuleringar relaterade till förbrukarflexibilitet men även teknikskiften, så som installationer av mikroproduktion, batterilager samt framtida uppvärmningssystem. Projektet avslutas med simuleringar på stad, kommun och nationell nivå för att kunna värdera den storskaliga nyttan med förbrukarflexibilitet och el producerad i små distribuerade mikroproduktionsenheter.