KKS-forskningsprofilen Future Energy

 

 

I Mälardalens högskolas (MDH) forskningsprofil Future Energy ska högskolan tillsammans med fem företag, däribland ABB, utveckla framtidens energisystem. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 83 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som omfattar över 50 forskare.

Future Energy är en sjuårig forskningsprofil som startar under början av 2013 och som ingår i den etablerade forskningsinriktningen Framtidens energi på MDH. Projektbudgeten är 83 miljoner kronor varav Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) beviljat 36 miljoner, de samverkande företagen bidrar med 32 miljoner och MDH står för resterande medel. Profilen stärker samverkan i Mälardalsregionen eftersom området utgör en framtidsbransch som redan idag har en stark förankring i regionen och det finns även ett stort kommersiellt intresse.

Totalt ingår ca 50 forskare och doktorander i forskningsprofilen Future Energy.

Forskningsprofilen fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i samarbete med näringslivet. Forskningsprojekten inom profilen handlar bland annat om hur förnybar energi kan utvinnas ur alger och bakterier, eller hur hushåll kan bli mer energismarta genom visualisering och automatisering av energianvändningen.

Medverkande företag är ABB , VAFAB Miljö , Eskilstuna Energi och Miljö , Mälarenergi och Castellum Aspholmen .

Forskningsprofilens mål

Future Energy-profilens mål är att:

  • Bygga ny grundläggande förståelse för material och energiprocesser, kemi och mikrobiologi för att skapa förutsättningar för nya tekniker för att förändra framtidens energisystem;
  • Utveckla teoretiska verktyg för att effektivisera nya processer och driften av befintliga processer. Detta görs genom att utveckla avancerade modeller (CFD), som verifieras mot processer, förenklas och slutligen används för diagnostik, styrning och optimering;
  • Använda metoderna för att ta fram nya prototyper, möjligöra uppskalning och utvärdera olika alternativa lösningar för system med sol (PV), biogasproduktion, högtemperaturförgasning kombinerat med värme och elproduktion, byggnader, avloppsvattenrening och industriella processer.

Tre spår

Arbetet inom forskningsprofilen Future Energy är indelat i tre spår:

  1. Förnybar energi
  2. Energieffektivisering och minskade utsläpp
  3. Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Spår 1: Förnybar energi

Problemet med fossila bränslen är dels att de inte finns i obegränsad mängd, dels att de bidrar till växthuseffekten. Därför behövs forskning om andra, förnybara och mer miljövänliga energikällor. Future Energy-profilens första spår handlar om att öka kunskaperna om förnybara resurser, omvandlingsprocesser och integrerade system, så att kunskaperna kan utvecklas, förbättras och användas för att ta fram nya effektiva tekniker för förnybar energi, som kan replikeras i stor skala för industrin.

Fokus ligger på biomassa och bioenergi, samt solenergi. Inom biomassa och bioenergi kommer studier att genomföras på biogas och andra biobränslen, förgasning av biomassa och biomassabaserade energikombinat. Inom solenergi kommer man titta på solcellstekniker som är både nätanslutna och inte, integrerade solceller i byggnader och hur elproduktion från solceller bättre kan matcha användarnas önskemål.

Kontaktperson: Eva Thorin

Spår 2: Energieffektivisering och minskade utsläpp

Att spara energi handlar om att antingen minska energianvändningen eller få ut mer av den befintliga energianvändningen. Inom Future Energy-profilens andra spår ligger fokus på hur ny teknik kan integreras i energisystemet för att öka effektiviteteten och minska utsläppen. Här kommer solcellsteknikens integrering i svenska energisystemet utgöra en central del. Inom spåret kommer man också att undersöka hur ny teknik och nya tjänster på ett smidigare sätt kan föras in på energimarknaden. Dessutom kommer man att undersöka och utveckla tekniker som minskar och begränsar klimatpåverkan.

Kontaktperson: Fredrik Wallin

Spår 3: Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Många industriprocesser styrs och övervakas idag av datorbaserade system. Att dessa fungerar har en avgörande betydelse för att en anläggning till exempel ska drivas effektivt och utsläppen ska vara låga. Future Energy-profilens tredje spår handlar om att undersöka nya matematiska metoder för modellbaserad diagnos, beslutsstöd, optimering och styrning. Olika simuleringsverktyg som Modelica och ASPEN, bayesianska nätverk, CFD-verktyg som ANSYS och mjuka sensorer används i kombination för att utveckla nya system för optimering och styrning. Dessa kommer att testas och användas i samarbete med projektets industripartners i kraftverk och processindustrier inom massa- och papperstillverkning, reningsverk, biogasproduktion, högtemperaturförgasning kombinerat med värme och elproduktion, metallindustrin och tillverkningsindustrin.

Kontaktperson: Konstantinos Kyprianidis