Text

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd bedrivs forskning inom hälsa och välfärd. Det är en tvärvetenskaplig inriktning, ett område för forskarutbildning och består av tio forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.


Hälsa och välfärd

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd bedrivs forskning inom hälsa och välfärd. Det är en tvärvetenskaplig inriktning, ett område för forskarutbildning och består av tio forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.

Hälsobegreppet utgår från ett holistiskt/målinriktat synsätt där hälsa bestäms utifrån individens perspektiv och det sammanhang som hen befinner sig i. Hälsan blir därmed mer flexibel då den även är kulturellt och socialt relaterad.

Inom hälsa och välfärd bedrivs forskning inom:

  • arbetslivsvetenskap
  • folkhälsovetenskap
  • fysioterapi
  • medicinsk vetenskap
  • psykologi
  • socialt arbete
  • sociologi
  • vårdpedagogik
  • vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDH, men även regionalt, nationellt och internationellt. Forskarutbildning sker inom området hälsa och välfärd och specifikt inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Fokusområden

Fokusområdena syftar till att synliggöra och stödja forskning som tar sig an nuvarande och framtida utmaningar inom hälsa och välfärd och innebär intern och extern kommunikation, forskningsbas och samverkan.
I fokusområdena samlas forskning som involverar forskare från olika forskargrupper inom hälsa och välfärd, andra akademier på MDH och externa samverkanspartners. Fokusområdena synliggör den starka och unika forskning som bedrivs och är framåtblickande. Fokusområdena utgör ett stöd för forskarna att bli starkare nationellt och internationellt, samproducera och växa – och för utbildningarna där vi utbildar för framtiden!


Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa

Här utforskas ett tvärvetenskapligt område som har betydelse för samhällsutmaningar inom arbetsliv, folkhälsa och klimatförändringar. Utformningen av framtidens arbetsplatser bör fokusera på klimatsmarta och hälsofrämjande åtgärder samtidigt som den underlättar för arbetstagarna att göra ett effektivt arbete med hjälp av användarvänliga digitala lösningar. Den globala klimatkris vi står inför kräver att teknisk utveckling, policybeslut och livsstilsändringar tillämpas metodiskt för att minska utsläppet av växthusgaser och därmed bromsa in den globala uppvärmningen. En livsstil som främjar god hälsa och livskvalitet går hand i hand med en hållbar livsstil som minskar klimatpåverkan.

Läs mer

Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer

Här ryms studier av brukares och patienters behov och upplevelser av och möjligheter till behandling, vård och omsorg. Den kunskap som tas fram ligger inom ett forskningsområde där vård- och välfärdsinsatser sammanfaller och där vårdvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv berikar varandra. Gemensamma forskningsprojekt har som målsättning att bidra till en hållbar samhällsutveckling där socialt arbete, vård, och omsorg formas utifrån utsatta och sårbara människors sammanhang och behov. Forskningen inriktas på hur det kan skapas förutsättningar och arbetssätt för att förbättra insatser och resultat för brukare/patienter och närstående.

Läs mer


Hälso- och välfärdsteknik
ur ett användarperspektiv

Här utforskas digitala och tekniska lösningar riktade mot såväl människan i friskt tillstånd som vid hälsopromotion, sjukdom, efter skada, vid funktionshinder eller andra särskilda behov. Forskningen syftar till att undersöka om och hur hälso- och välfärdsteknik kan bida till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Forskningen syftar också till att utifrån ett användarperspektiv öka kunskapen om möjligheter med digitala och tekniska lösningar inom vård och omsorg samt att studera hur hälso- och välfärdsteknik kan stödja och utveckla hälsa, vård och omsorg.

Läs mer

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Forskargrupp

Läs mer om Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP

Forskargrupp

Läs mer om ChiP

Hållbart arbetsliv

Forskargrupp

Läs mer om Hållbart arbetsliv

Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Forskargrupp

Läs mer om Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Forskargrupp

Läs mer om Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Forskargrupp

Läs mer om Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Forskargrupp

Läs mer om Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Forskargrupp

Läs mer om Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, åter-hämtning och hälsa

Forskargrupp

Läs mer om Vård, åter-hämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Forskargrupp

Läs mer om Välfärdsforskning

Mer information om Hälsa och välfärd

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Hälsa och välfärd,
kontakta forskningsledaren.

Forskningsledare

Petra Heideken Wågert

+4621103188

petra.heideken.wagert@mdh.se