Text

Sociala dimensioner i fritidshemmet: personalens perspektiv

Studiens syfte är att belysa fritidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete med socialt lärande hos de yngsta eleverna i fritidshemmet.

Avslutat

Start

2014-08-25

Avslut

2018-08-27

Huvudfinansiering

Vetenskapsrådet

Medfinansiering

Västerås stad

Projektansvarig vid MDH

Universitetsadjunkt /doktorand

Kristina Jonsson

+4621101520

kristina.jonsson@mdh.se

Bakgrund

Byggnader och deras energiinfrastruktur är konstruerade för flera årtionden. Därför måste energisystemlösningarna för byggnader ta hänsyn till framtida utveckling för att uppnå både ekonomiska mål och hållbarhet. Med ökad oro för klimatförändringar och snabb utveckling av förnybar energi är det viktigt att energileverantörer för såväl el som värme förstår hur förnybara energikällor kommer att förändra framtida energiprofiler och marknadsmodeller. Det kommer också att kräva anpassning av stadsplanerings- och nyttostrategier till de nya marknadsförhållandena där samhällsservicen blir en nätleverantör mer än en energileverantör.

Tidigare studier

Sedan september 2015 har en 12-månaders förstudie genomförts där Mälardalens högskola tillsammans med Wallenstam AB har undersökt hur förnyelsebara energilagringslösningar kan tillämpas inom byggsektorn, särskilt inom bostadsområdesbyggnader utrustade med värmepump för uppvärmning och kylning. Sedan november 2016 har Mälardalens högskola utvidgat förstudien i ett större projekt finansierat av KKS (iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi) inom Framtida energi. Det pågående iREST-projektet är i samarbete med fastighetsbolagen Wallenstam AB och Castellum AB, energileverantörerna Mälarenergi AB och Göteborg Energi AB. Forskargruppen har också ett vidare pågående projekt (Soloptimerad stadsplanering) finansierat av Energimyndigheten i samarbete med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi och Miljö för att optimalt utforma soldistrikt i Sverige. I dessa projekt ligger huvudfokus på förståelsen av den grundläggande kunskapen när förnybar energi och distribuerad energi beaktas i hela systemet och vilka potentiella tekniska innovationer som kan tillämpas.

Projektmål

FREE-projektet kommer att genomföra en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader. Det primära målet är att tillhandahålla en komplett paketlösning som kan användas inom förstudien eller vid en demonstration i en riktig applikation. Studien ska också undersöka hur befintliga fjärrvärmenät kan påverkas av integrationen av förnybara energikällor, lagringssystem och mikrogrid hos slutanvändarna. Projektet innehåller följande fem huvudområden:

● Sed ei sonet delenit, solet placerat
● Sed ei sonet delenit, solet placerat
● Sed ei sonet delenit, solet placerat