Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse

Projektet studerar de olika villkor som uppträder i olika kulturella miljöer för att förstå hur olika typer av undervisningsresurser används i olika undervisningskulturer.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Läroböcker, lärarhandledningar och annat undervisningsmaterial har länge haft en central plats i matematikundervisning. De flesta lärare i hela världen använder denna typ av resurser när de designar sin undervisning, inte minst i matematik. De senaste åren har digitala resurser av olika slag börjat användas i många matematikklassrum och ny forskning indikerar att hanteringen av sådana ställer nya typer av krav på läraren, men dessa forskningsresultat är relativt få och det finns ett tydligt behov av ytterligare forskningsinsatser. Matematikundervisning är en kulturell aktivitet på så sätt att den påverkas av den kulturella miljö som den befinner sig i. Det finns därför ett behov att studera de olika villkor som uppträder i olika kulturella miljöer, ett behov av interkulturella jämförelser, inte minst för att förstå hur olika typer av undervisningsresurser används i olika undervisningskulturer. Detta gäller särskilt digitala resurser som är tillgängliga överallt i världen, oavsett för vilket kulturellt sammanhang de är producerade.

Undervisning är en designaktivitet, dvs. en lärare designar sin undervisning och använder då många olika typer av resurser. Vi använder begreppet designkapacitet för att beteckna lärares förmåga att inkludera och utnyttja undervisningsresurser på bästa möjliga sätt för att stimulera elevernas lärande. Det som studeras i detta projekt är hur lärare från olika kulturella kontexter interagerar med olika undervisningsresurser, inkluderande traditionella resurser (läroböcker och lärarhandledningar), digitala nätbaserade resurser och speciellt utvecklade digitala undervisningsresurser. Det vi vill uppnå är en förståelse för vilken designkapacitet som krävs för att kunna använda undervisningsresurser av olika typ och vilka faktorer som påverkar detta. Studien är en internationell jämförelse där likheter och skillnader mellan lärare från fyra länder, USA, Belgien, Sverige, och Finland kommer att observeras, med fokus på användning av digitala resurser från dessa fyra länder men även från helt andra kulturella sammanhang.

Project leader: Hendrik Van Steenbrugge , Senior lecturer, Mälardalen University, Janine Remillard, Associate Professor, University of Pennsylvania, Heidi Krzywacki, Senior Lecturer, Mälardalen University, Kirsti Hemmi, Senior Lecturer, Åbo Akademi

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen