Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Personcentrerad vård och kommunikation

Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst vid Covid-19-pandemin i Sverige

Det övergripande syftet är att beskriva vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst under Covid-19-pandemin i Sverige.

Start

2021-01-01

Huvudfinansiering

AFA

Medfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Annica Lövenmark

021-10 70 10

annica.lovenmark@mdh.se

Ett lands möjlighet att hantera en pandemi beror i hög grad på hälso- och sjukvården och dess personals kompetens och arbetsvilja. Tidigare forskning visar att vårdpersonal under epidemier/pandemier kan drabbas av oro, stress, depression och posttraumatiskt syndrom. En studie av undersköterskors och vårdbiträdens upplevelse av äldreomsorgsarbete under covid-19-pandemin kan bidra med ökad kunskap om hur vårdarbete kan organiseras i händelse av kris. Projektet förväntas ge kunskap om äldreomsorgsarbete under covid-19-pandemin. Kunskapen väntas kunna ligga till grund för stödåtgärder, strategier och verktyg för bättre arbetsmiljö, hälsa och ledarskap inom äldreomsorgen. Resultaten kan även komma till nytta för annan hälso- och sjukvårdspersonal


Projektmål

Kunskapen väntas kunna ligga till grund för stödåtgärder, strategier och verktyg för bättre arbetsmiljö, hälsa och ledarskap inom äldreomsorgen. Resultaten kan även komma till nytta för annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen