Text

Hållbart arbetsliv

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Resurseffektivisering

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Human

Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst vid Covid-19 pandemin i Sverige

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.

Start

2021-01-01

Planerat avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Medverkande forskare


Syftet med denna studie är att belysa vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta inom särskilt boende och hemtjänst under Covid 19 - pandemin i Sverige. Den personal som avses är undersköterskor och vårdbiträden som arbetar för privata och kommunala aktörer. Syftet rymmer följande forskningsfrågor:

1) Hur beskriver personalen sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö?

2) Vilka konsekvenser har pandemin för deras egen hälsa och säkerhet?

3) Vilken form av ledarskap och stöd efterfrågar de?

4) Vilka strategier och verktyg kan användas inför- och vid kommande liknande händelser?

Det är ett tre-årigt projekt som består av en enkätundersökning som följs upp med fokusgruppsintervjuer.


Projektmål

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Enkät

Till enkätundersökningen


 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

God utbildning. FN:s globala mål 4.

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer
Till toppen