Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Systematiska översikter av hälso- och välfärdsteknik med bred implementering

Projektet syftar till att skapa ett mer tillförlitligt och användbart evidensbaserat underlag för olika aktörer inför beslut om eventuell implementering av de vanligaste förekommande hälso- och välfärdstekniska interventioner.

Start

2020-07-01

Planerat avslut

2021-12-31

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

I de nordiska länderna och OECD-länder har ett antal hälso- och välfärdstekniska interventioner inom vård- och omsorgsverksamheter implementerats brett. En del av dessa interventioner verkar dock sakna systematiskt sammanställt evidens avseende ett antal nyckelutfall och faktorer relaterat till användarnas hälsa och välfärd samt verksamhetsrelaterade utfall. Rigorösa, etablerade metoder för att sammanställa kunskap och evidens måste användas för att skapa tillförlitliga och relevanta underlag till beslutsfattare.

Målet med projektet är att öka användandet av systematiskt sammanställd evidens i beslut avseende implementering av hälso- och välfärdstekniska interventioner.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen