Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Stress och stresshantering och dess inverkan på omvårdnaden hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning under Covid-19-pandemin

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera stressfaktorer och stresshanteringsstrategier hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagningar under Covid-19-pandemin samt beskriva hur den upplevda stressen inverkar på omvårdnaden de ger.

Start

2019-10-07

Planerat avslut

2024-09-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Bakgrund

Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i Sverige och internationellt vilket eskalerat under Covid-19-pandemin. Särskilt drabbade av är unga kvinnor verksamma inom hälso- och sjukvård såsom exempelvis nyutexaminerade sjuksköterskor. Genom att identifiera stressfaktorer som bidrar till nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress hoppas vi kunna utforma individuellt stöd för att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress och även visa vilka organisatoriska förändringar som kan göras för att minska upplevd arbetsrelaterad stress hos denna grupp. Dessutom kommer forskningen kunna bidra till ökad kunskap om vilken inverkan upplevd arbetsrelaterad stress har på vårdandet vilket är en viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Projektmål

Forskning om nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning under pågående pandemi är begränsad och i det pågående forskningsprojektet om stress och stresshantering ser vi därför möjlighet att bidra med värdefull och unik kunskap om hur den rådande situationen inverkat på forskningspersonernas egen hälsa men även inverkan på omvårdnaden de ger till patienterna. Med kunskap om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevda arbetsrelaterade stress och hanterings-strategier kan olika åtgärder skräddarsys i syfte att minska upplevelsen av arbetsrelaterad stress och skapa förutsättningar för hanteringsstrategier. Denna kunskap kommer att kunna utgöra ett viktigt bidrag i analysfasen efter Coronapandemin och även kunna bidra till införandet av interventioner för att minska risken för stressrelaterad ohälsa vid krissituationer i framtiden.

Delstudie I:

Syfte: Undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress och deras stresshanteringsstrategier samt betydelsen av upplevd arbetsrelaterad stress för den omvårdnad de ger. Fjorton sjuksköterskor har intervjuats via semistrukturerade intervjuer som ljudinspelats och därefter transkriberats och kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Delstudie II:

Syfte: Undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress och deras stresshanteringsstrategier under Coronapandemin. Fjorton nyutexaminerade sjuksköterskor har intervjuats via semistrukturerade intervjuer som spelats in och därefter transkriberats och analyseras nu med kvalitativ innehållsanalys.

Delstudie III:

Syfte: hur nyutexaminerade sjuksköterskors upplevda arbetsrelaterade stress inverkar på omvårdnaden de ger under Covid-19-pandemin. Fjorton sjuksköterskor har intervjuats med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats och kommer att analyseras med fenomenologisk hermeneutisk metod.

Delstudie IV:

Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress över tid och undersöka de långsiktiga konsekvenserna kopplat till de kraftigt förändrade arbetsförhållandena som Covid-19-pandemin inneburit. Medarbetarenkäter om arbetsrelaterad stress avses att samlas in och jämföras med senare enkäter.


Medverkande i projektet från forskargruppen:

  • Petra von Heideken Wågert, docent i fysioterapi
  • Lena Wiklund Gustin, docent i vårdvetenskap
  • Susanna Toivanen, professor i arbetslivsvetenskap
  • Karin Skoglund, lektor i vårdvetenskap
  • Hillewi Carnesten, doktorand i vårdvetenskap
Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen