Text

Datakommunikation

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbart arbetsliv

Human

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Syftet är att undersöka sjuksköterskors kompetens inom farmakovigilans (att upptäcka, utvärdera, förstå och förhindra läkemedelsbiverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem). Projektet syftar också till att utvärdera sjuksköterskors användning av ett datoriserat beslutsstöd som kan användas vid läkemedelsövervakning. Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för en säker läkemedelshantering och därmed främja patientsäkerheten.

Avslutat

Start

2012-09-03

Avslut

2017-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen