Text

Vård, återhämtning och hälsa

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Övergripande syfte är att utöka kunskapen om unga kvinnors egen förståelse och erfarenhet av psykisk ohälsa.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Kvantitativa frågeställningar: Hur ser sambanden ut mellan unga kvinnors psykiska hälsa och deras sociala stöd samt erfarenhet av relationsvåld, kränkningar i skolmiljön eller via nätet och sociala media, särbehandling på grund av kön, samt pornografikonsumtion?

Kvalitativ frågeställning: Vilka subjektiva erfarenheter har unga kvinnor av psykisk ohälsa och vad innehåller den utifrån deras perspektiv?

Mål: Stödja unga kvinnor att påverka och förändra villkoren för psykisk hälsa enligt deras egen förståelse av fenomenet.

Aktiviteter: Datainsamling via enkät och fokusgrupper i grundskolan med uppföljande möten med de unga kvinnorna efter ca en termin. Återkoppling till skolor och föräldrar av resultaten på gruppnivå.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen