Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Övergripande syfte är att utöka kunskapen om unga kvinnors egen förståelse och erfarenhet av psykisk ohälsa.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Gunnel Östlund

+4616153604

gunnel.ostlund@mdh.se

Kvantitativa frågeställningar: Hur ser sambanden ut mellan unga kvinnors psykiska hälsa och deras sociala stöd samt erfarenhet av relationsvåld, kränkningar i skolmiljön eller via nätet och sociala media, särbehandling på grund av kön, samt pornografikonsumtion?

Kvalitativ frågeställning: Vilka subjektiva erfarenheter har unga kvinnor av psykisk ohälsa och vad innehåller den utifrån deras perspektiv?

Mål: Stödja unga kvinnor att påverka och förändra villkoren för psykisk hälsa enligt deras egen förståelse av fenomenet.

Aktiviteter: Datainsamling via enkät och fokusgrupper i grundskolan med uppföljande möten med de unga kvinnorna efter ca en termin. Återkoppling till skolor och föräldrar av resultaten på gruppnivå.