Text

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

IACTA - Främja Barns delaktiktighet i vårdsituationer genom ett interaktivt kommunikationsinstrument

I enlighet med konventionen om barns rättigheter har barn och unga rätt till delaktighet i vårdprocedurer. Vuxnas barnperspektiv, och önskan att se till barnets bästa, kan skilja sig från hur barnet förstår samma situation. För att skapa möjlighet för yngre barn (3-5 år) att delta i förberedelse och genomförande av vårdprocedurer finns behov att utveckla former för kommunikation där barnets förmågor att komma till tals tas tillvara. Målgruppen i detta projekt är barn inom primärvård och barnsjukvård. Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.  

Avslutat

Start

2012-08-01

Avslut

2017-06-30

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Maria Harder

021-10 16 12

maria.harder@mdh.se

No partial template found

Ett sådant förfarande innebär även ett aktivt förhållningssätt från vårdpersonal att ta vara på barnets förståelse och agera därefter, samt dokumentera barnets delaktighet. Projektet innehåller även att förbereda och tillvarata vårdpersonalens erfarenheter av att använda det kommunikativa interaktionsinstrumentet samt hur denna kommunikation kan dokumenteras.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen