Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Förlängt självständigt liv – ett samproduktionsprojekt med äldre, deras anhöriga och vårdsektorn

Syftet är att genom samproduktion, ta fram kunskap kring möjligheterna att skapa och förbättra förutsättningarna för äldre att bevara hälsa och möjlighet till ett självständigt liv och att förbättra, effektivisera och individanpassa vård och omsorg för äldre.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2017-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Denna nya kunskap kommer sedan ligga till grund för interventionsstudier i projektets nästa steg. Målet är att identifiera kunskapsluckor inom området hälsosamt åldrande och självständigt liv. Projektet är upplagt som en Delphistudie med 3 eller flera ronder. Rond ett innehåller fokusgruppsintervjuer med äldre, anhöriga, vårdpersonal, biståndshandläggare och politiker i Sörmland ("expertgruppen). Resultatet från intervjuerna sammanställs till en enkät till alla medverkande i rond 2 och 3, eller tills konsensus nåtts. Resultatet är en lista över påstående som expertgruppen nått konsensus om, dvs den rådande uppfattning om frågan. Konsensus definieras som överensstämmelse i mer än 75%.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen