Text

Datakommunikation

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbart arbetsliv

Human

Behovsbedömningar och insatser för äldre vuxna i Sverige – en jämförande studie med Sydkorea och Japan

Eftersom sociala problem globaliseras är det viktigt att ta del av globala lösningar genom att studera likheter och skillnader vad gäller värdesystem, handlingsutrymme och hur insatser ska göras genom behovsbedömning för utsatta personer.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentations-system i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser. Detta görs genom analys av likheter och skillnader i procedurer, bedömningar och föreslagna insatser vid identiska fall formulerade av professionella i Sverige, Syd-Korea och Japan. Särskilt fokuseras handlingsutrymmet hos de professionella som bedömer och beslutar om insatser. Studien ska även klargöra vad som underlättar respektive hindrar kvalitetssäkring i behovsbedömning från ett rättighetsperspektiv samt om barnet och den äldre personen tar del i bedömningsprocessen.

Att bedöma risker och behov och besluta om insatser för barn och äldre är centrala uppgifter i socialt arbete. Idag är New Public Management en gemensam global influens medan välfärdsmodeller skiljer sig åt, vilket motiverar en unik jämförande studie av tre länder, Sverige, Syd-Korea och Japan, där jämförande välfärdsstudier inte begränsas till den anglosaxiska världen. De tre länderna brottas med ökningen av andelen äldre parallellt med minskningen av andelen barn i befolkningen. Detta har en direkt påverkan på beslut om insatser inom socialt arbete som ställs i relation till familjen, kommunen, icke-vinstdrivande liksom vinstdrivande samt civila organisationer.

En multi-metod design ska appliceras med kvantitativa och kvalitativa tekniker. Data ska samlas genom vignetter, fokus grupper, intervjuer och dokument. En tvärkulturell forskningsmetod som betonar den täta kommunikationen i det empiriska arbetet och i analysen för att minimera risken att kulturalisera i tvärkulturella studier ska användas. Varje forskningsgrupp i de tre länderna finansierar sin del.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer
Till toppen