Text

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige

Start

2019-11-11

Planerat avslut

2022-03-31

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen