Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Vård, återhämtning och hälsa

Återhämtning från arbetsrelaterad stress - utveckling av en gruppintervention

Syftet med projektet är att modifiera ett grupprogram (CRGP) som vilar på kognitiv, relationell grund och som ursprungligen utformats för behandling av klienter som varit långvarigt sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, för att använda det för att minska upplevelser av arbetsrelaterad stress och stödja återhämtning för människor som fortfarande arbetar.

Start

2015-04-01

Planerat avslut

2022-06-30

Huvudfinansiering

MDH

Medfinansiering

UiT/Norges Arktiske Universitet

Samarbetspartners

UiT/Norges Arktiske Universitet, Oxford University & Region Gävleborg

Projektansvarig vid MDH

Professor i vårdvetenskap, inr mot psykiatrisk vård

Lena Wiklund Gustin

021-10 73 32

lena.wiklund@mdh.se

Arbetsrelaterad stress är såväl ett arbetsmiljöproblem som en orsak till ohälsa. I värsta fall leder det till utmattningsproblematik och långvarig sjukskrivning. I föreliggande projekt modifieras ett gruppbehandligsprogram som med utgångspunkt i kognitiv, relationell grund utvecklats för att behandla personer som varit långtidssjukskrivna för arbetsrelaterad stress: Tanken är att kunna erbjuda programmet redan då personer börjar känna sig stressade, för att på så vis främja hälsa och återhämtning och minska risken för att ohälsan leder till sjukskrivning.

 

Projektmål

Målet är att utveckla en gruppintervention som kan användas för att främja återhämtning från arbetsrelaterad stress innan personen utvecklat allvarliga ohälsoproblem och således undvika sjukskrivning.

 

Aktiviteter

I ett första skede erbjuds personer som upplever sitt arbete som stressande att genomgå det ursprungliga programmet. Detta följs upp genom fokusgruppsintervjuer som fokuserar på deltagarnas erfarenheter av programmet och vad de uppfattat som hjälpsamt i relation till deras egen återhämtningsprocess. Baserat på dessa resultat modifieras programmet genom en Delphistudie. Slutligen genomförs en pilotstudie där det modifierade programmet utvärderas.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

 

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen