Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Alliansbyggande i motvind

Trots att det sociala arbetet har funnits som akademiskt ämne under många årtionden är det fortfarande oklart vad det är som urskiljer en bra socialarbetare från en dålig. I socialtjänstens utredande av barn som far illa är det av största vikt att socialarbetarna gör ett samvetsgrant jobb i relation till lagstiftning, men även, och kanske framförallt, att de ger hjälp till de familjer som är i behov av stöd.

Avslutat

Start

2016-12-01

Avslut

2017-11-30

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Pernilla Liedgren

016-15 32 55

pernilla.liedgren@mdh.se

No partial template found

Arbetet att utreda barn som far illa är myndighetsutövning och i slutändan finns tvångsinsatser att tillgå, om det behövs för att hjälpa barn. Trots möjligheter till tvång är det ingen tvekan om att det bästa resultatet fås genom ett samarbete mellan socialarbetaren och familjen. Hur gör då socialarbetaren för att få till en god arbetsrelation när ingången i familjen är en anmälan från någon som anser att barnet far illa?

Syftet med studien är att undersöka alliansbyggande i myndighetsutövning. Socialsekreterare som bedöms av kollegor och ledning som personer som goda förebilder väljs ut. Med dem följer forskaren några utredningar som är nya kontakter under undersökningstiden. I direkt anslutning till mötet intervjuas socialsekreteraren och klienten om deras upplevelse av samtalet. Efter det tredje samtalet får klienterna och socialsekreterarna fylla i en blankett, Working Alliance Inventory (WAI), ett instrument som mäter den uppskattade alliansen. Materialet analyseras med innehållsanalys samt statistisk analys.

Målet med projektet är att öka de vetenskapliga diskussionerna vid socialtjänsten Västerås kommun samt möjliggöra för undertecknad forskare att på plats undersöka viktiga professionsfrågor.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer
Till toppen