Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Utbildningsvetenskap och matematik (29)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: MDH


Syftet med projektet är att studera arbetet med hållbar utveckling vid sju svenska I Ur och Skur-förskolor. Specifikt studeras hur och på vilket sätt verktyget OMEP:s skala för hållbarhet kan ge stöd till och utmana förskolans utbildning och undervisning i arbete med utbildning för hållbarhet

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: MDH


Projektets syfte är att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen dagens utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Erasmus+


Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Per Lindqvist


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Forte


Introduktionen av lärarassistenter kan ses som ett försök till intern stratifiering av läraryrket, där arbetet delas upp och där delar av arbetet lämnas över till andra yrkesgrupper. I projektet intresserar vioss för vilka föreställningar om avlastning, uppdrag och samarbete som speglas i processerna samt hur de professionella domänerna avgränsas. Vad framstår som avlastande och vad framträder som lärararbetets ”kärna”?

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anders Garpelin


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet


Från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om övergångsaktiviteter inom Gränslandsprojektet

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Christa Roux Sparreskog


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


Faktorer som främjar språk-, skriv- och läsutveckling hos flerspråkiga elever i en klass i årskurs 3.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Kimmo Eriksson


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse


From Nature to Culture

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Sergei Silvestrov


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: European commission, Erasmus Mundus Programme


Främjande av partnerskap mellan asiatiska och europeiska länder samt stärkande av befintliga samarbeten utvecklats genom de tidigare EU-finansierade projekten.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anders Garpelin


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet


Föräldrars berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan: En delstudie inom Gränslandsprojektet

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet


Fördjupa förståelsen av vad vägen för lärande från förskola till skola innebär för barn med olika förutsättningar och erfarenheter, och vilken inverkan olika pedagogiska miljöer och övergångar har på barns lärande och deltagande över tid.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Margareta Sandström


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


En studie av hur rektorer arbetar för att leda kollegialt lärande.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor


Hur det pedagogiska ledarskapet kan ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet


Undersökning av mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Karin Sheikhi


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


Projektet syftar till att kartlägga och undersöka lärares kommunikation i klassrummet med avseende på språkstöttande inslag.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Region Västmanland


Projektet syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Susanna Andersson


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: MDH


Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun


Att öka barns lust och motivation till att läsa och på så sätt skapa bra förutsättningar för deras läs- språk och kunskapsutveckling.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: MDH


The project explores conceptualizations of nature, and discourses on cognition within the natural sciences and the humanities, how they relate to each other, and how they are reflected in cultural representation.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Kamran Namdar


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: MDH


Projektet syftar på att utveckla nya tanke- och arbetssätt kring meningsfullhet i lärande.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Västerås stad


Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Vinnova


The innovation is to develop new ways of gender sensitive educational work through norm critical architectural design.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Thorsten Schröter


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


Syftet med projektet är att följa genomförandet av de nya engelskspråkiga programmen, för att därigenom bidra till kompetens- och verksamhetsutvecklingen på skolan.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Gnesta kommun


Fokus på mångkultur, interkulturalitet, nyanlända barns inkludering och språkutvecklande arbetssätt.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anna Ehrlin


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Örebro kommun, MDH


Att lyfta fram kunskap och skapa ny kunskap kring nyanlända elever i svensk skola. Utgångspunkten är mötet mellan praktikers erfarenhet och kunskap och forskarnas dito.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anatoliy Malyarenko


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Nordplus


Projektets huvudsakliga syfte är att etablera samarbete mellan deltagarna inom tillämpad matematik.

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: MDH


Utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språkprocesser.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Kristina Jonsson


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet


Studiens syfte är att belysa fritidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete med socialt lärande hos de yngsta eleverna i fritidshemmet.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Annaliina Gynne


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


Projektets syfte är att studera elevers och lärares meningsskapande utifrån en flerspråkig grund.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Margareta Sandström


Forskningsområde: Utbildningsvetenskap och matematik


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


Vad förskole-/skolpersonal och föräldrar upplever bidrar till förbättrade övergångar mellan förskola och förskoleklass, förskola och fritidshem, samt mellan förskoleklass och grundskola.

1