Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Framtidens energi (37)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: EU:s Baltic Sea Region


I ABOWE-projektet kommer två tekniker för avfall-till-energi, bioraffinaderi och torrötning att testas i pilotskala i olika regioner i Östersjöområdet.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Erasmus+


Projektet BBChina syftar till att skapa en masterkurs som helt ägnas åt hela bioenergi- och biokemiska kedjan i tre partnerländer till lärosäten i Kina. Masterprogrammet "From the Field to Bioenergy, Biofuel and Biochemicalsr" kommer att vara ett gemensamt och avancerat tvärvetenskapligt masterprogram där den komplexa biomassakedjan analyseras på djupet hela vägen till bioraffinaderiets output, till bioenergiproduktionen, till biobränsleanvändningen samt till integrationen med andra förnybara energikällor.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Syftet med projektet är att visa om och hur odling av mikroalger och samrötning av dessa med avloppsslam kan integreras i avloppsreningsverk för att öka produktionen av biogas och effektivisera behandlingen av avloppsslammet.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Kontinuerliga mätningar tas under den normala driften av motorer för energi och framdrivning. Användare och tillverkare har stort behov av att simulera och övervaka tillståndet för sina enskilda enheter eller flygplansflottor.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 Clean Sky 2


Forskningsprojektet syftar till att identifiera halonfria medel och undersöka deras brandbekämpningseffektivitet och släckningskoncentration.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Vinnova


Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: MDH


Syftet med denna förstudie är att bygga ett pilot men omfattande WFE-verktyg för Sverige som bygger på SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management System) genom att använda de rumsligt explicita klimatdata som genereras av SMHI.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Vinnova, Vinnväx


Automation Region 4.0 (AR 4.0) är en virtuell och fysisk plattform där små och medelstora företag möter stora bolag, akademi och offentlig sektor i gemensamma, branschöverskridande och tvärvetenskapliga projekt.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 SPIRE-2


Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research).

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndigheten


Syftet med projektet är att ta reda på vilken potential som finns för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning i ett framtida förnybart kraftsystem.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndigheten


Nordligt läge och lågt elpris i Sverige gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från solcellsanläggningar är av stor vikt.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndigheten


Forskningsprojektet syftar till att hjälpa intressenter att övervinna tekniska och icke-tekniska hinder i genomförandet av building-integrated photovoltaics i den byggda miljön.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö


Syftet med projektet är att genomföra online-simulering av fjärrvärmenätet och pannor där skillnaden mellan simulerade data och mätdata används som indata till ett bayesianskt nätverk (BN).

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndigheten


Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Bozena Guziana


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Boverket


MDH genomför en teknisk och social utvärdering av ett hållbart boendealternativ i Västerås.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Syftet med projektet är att optimera energiutvinning från en mikroalg baserad aktivslam (MAAS) process, med bakterier och alger för rening av kommunalt avloppsvatten, följt av samrötning av de producerade algerna och avloppsslam för att uppnå ett energieffektivt vatten- och sambehandlingssystem.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Europeiska kommissionens Horizon 2020-program


Målet med MAGNITUDE-projektet är att utforma och utveckla affärs- och marknadsmekanismer samt stödja samordningsverktyg för att möjliggöra en förbättrad flexibilitet för det europeiska elsystemet.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: MDH


Syftet med denna förstudie var att bygga ett pilotbevattningssystem för Sverige, kallat SWEDIMS, genom att använda de rumsligt uttryckliga klimatdata som genereras av SMHI.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndiheten


Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen för att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för online-karakterisering av biomassa och avfallsmaterialegenskaper för diagnostik samt optimal kontroll av kraftvärmeverk.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Sebastian Schwede


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Integration of pyrolysis in anaerobic digestion.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen


Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för karakterisering av biomassa för diagnostik och kontroll av industriella processer.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndigheten


Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Energimyndigheten


Syftet med projektet är att bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken, genom att visa hur man kan bygga och driva bostäder effektivt med egenproducerad energi.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation


Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin


Forskningsområde: Framtidens energi


Huvudfinansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden


Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator.