Text

Artikelarkiv

Visar artiklar i serie globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-07-12 #globalamålen

  Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer? Och varför är det så många nyrekryterade medarbetare slutar inom yrket efter ett par år? Det ska forskare från Mälardalens högskola (MDH) ta reda på.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-07-07 #globalamålen

  I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDH undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-07-05

  Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-07-01

  Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-06-21 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  På MDH undersöker forskare hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Projektet knyter an till FN:s globala mål nummer 6, om vatten och sanitet.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-06-16 #globalamålen

  I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på MDH ser man på möjligheterna med detta, och samtidigt skapa ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-06-09 #globalamålen

  I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid MDH pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-06-03 #globalamålen

  Enligt forskare är bristen på rent vatten ett världsproblem. Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDH pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten, men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-31 #globalamålen

  Att vara lärare är att vara ledare. Lärarens ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, förmåga att leda arbetet i klassrummet och förmågan att hantera grupprocesser. Nu pågår forskning vid MDH för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-24

  Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Fritidshemmet ska bidra till att elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor, med en förmåga att kommunicera och fungera i grupp. Forskning från MDH visar att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet därför bör ses som ett område för undervisning.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Forskning visar att hur du som matematiklärare agerar i klassrummet påverkar hur dina elever utvecklar sitt matematiska tänkande. Ställ olika typer av frågor, använd väntetid på ett genomtänkt vis och låt eleverna återberätta med egna ord.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-18 #globala målen

  För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål behöver barn få kunskap och engageras i målen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDH, och menar att barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-18

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-12 #globalamålen

  En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-11 #globala målen

  Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

  globalamålen (40st)

 • $article.type

  2021-05-10

  Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus. Allt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-05-07 #globala målen

  Om 30 år väntas Västerås ha en befolkning på 200 000 invånare i jämförelse med dagens drygt 154 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på såväl infrastruktur som el- och transportsystemet. För att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem behövs ökad kunskap om hur aktörer inom elektrifiering, elnät och användare kan samspela. Här bidrar forskare från MDH.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen

  I dag arbetar cirka 60 procent av all arbetskraft på kontor: en miljö som ofta präglas av låg fysisk aktivitet. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att röra på sig genom att erbjuda friskvårdsbidrag, men det är en förmån som ofta nyttjas av dem som redan har en aktiv livsstil på sin fritid, som ett sätt att få rabatt på sitt gymkort. Forskare vid MDH undersöker hur man istället kan använda själva arbetsplatsen som en arena för att skapa god hälsa.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen

  Hälften av Sveriges befolkning kommer någon gång under livet att drabbas av psykisk ohälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att det kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är viktigt att vi lär oss att ta hand om vår psykiska hälsa, på samma sätt som vi värnar om den fysiska hälsan, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-04-20 #globala målen

  Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-04-15 #globalamålen

  Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-04-08

  Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken men söker trots det sällan hjälp för psykisk ohälsa. Forskare vid MDH har tillsammans med Karolinska institutet gjort en studie om psykisk ohälsa hos äldre män och kommit fram till att sjuksköterskor inom primärvård spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. För att förhindra självmord krävs nära samarbete bland yrkesverksamma samt med patienters anhöriga.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-04-07 #globala målen

  I det nystartade projektet AIDOaRT på MDH utvecklas inbyggda system med artificiell intelligens (AI). Detta kommer leda till förbättringar för bland annat trafik och restauranger – och i slutändan även bättre och mer hållbara produkter för oss konsumenter.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-03-30 #globalamålen #samverkan

  Nu etableras nu Electrification Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-03-25 #globalamålen

  År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö eftersom batterierna inte nyttjas fullt ut. På MDH undersöker forskare hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd för att på så vis minska miljöpåverkan.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-03-25 #globala målen

  Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker (core plants) i syfte att förbättra svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft och behålla produktionen i Sverige.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-03-24 #globalamålen

  MDH erbjuder flera program med fokus på miljö och hållbarhet. I år utökas programutbudet med ett masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi får också ett ännu större fokus på hur industrin kan hantera klimatkrisens konsekvenser.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-03-17 #globalamålen

  Med hjälp matematiska modeller av hur individer i en befolkning samspelar går det att göra förutsägelser om vilka åsiktsförändringar som kommer att ske i samhället.

  globalamålen (40st)

 • Aktuellt

  2021-03-09 #globala målen

  Att förutse flygtrafik, optimera trafikflöden och att fatta snabba beslut är stressiga och svåra uppgifter för ATM-operatörer verksamma inom flygtrafikledning. På MDH pågår ett forskningsprojekt där AI (artificiell intelligens) kan användas för att hjälpa operatörerna med sina uppgifter.

  globalamålen (40st)