Text

Artikelarkiv

Visar artiklar i serie globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-10-21

  Inför stora kollektiva risker, som klimatförändringar eller coronapandemin, accepterar vi mer restriktiva sociala normer. Vi blir även mer villiga att samarbeta med de vi inte känner. Men när vi uppfattar att riskerna minskar, som exempelvis nu när Corona-restriktionerna i samhället har plockats bort, blir vi mindre villiga att acceptera restriktiva sociala normer. Det visar forskning från MDH i samarbete med universitet i Madrid, Spanien och Turin, Italien.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-10-07 #globalamålen #mångfald #etnicitet #migration

  MDH-forskaren Mehrdad Darvishpour är aktuell som medredaktör och medförfattare av en tredje, omarbetad upplaga av boken ”Migration och etnicitet. Perspektiv på mångfald i Sverige”. Utgångspunkten för boken är att studera migrationsfrågor och etniska relationer utifrån ett maktperspektiv.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-10-06

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-10-05

  Sverige spekulerar i om det blir finansminister Magdalena Andersson som efterträder Stefan Löfvén och blir landets nästa statsminister. Sveriges första kvinna på posten.– Det kommer i sådant fall att bli en utmaning för henne att etablera en bild av hennes politiska ledarskap som inte blir till hennes nackdel, säger Joakim Johansson, statsvetare på MDH som menar att det finns en stor skillnad på hur kvinnor och män beskrivs i media.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-09-21 #globalamålen #artificiellintelligens #AI

  Nu startar ett nytt forskningsprojekt på MDH, där ny teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-09-20 #Digma #Digitaliserad management #globalamålen

  Hybridmötenas tid är här! Men för att dessa hybridmöten ska fungera optimalt, behöver man tänka till. – Det finns en fara med att bara acceptera hybridmötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, som forskar inom virtuella möten och virtuella team vid MDH.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-09-15

  MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i höst inleder ABB och MDH:s forskningsinriktning framtidens energi ett projekt där forskare vid högskolan delar sin tid mellan akademin och industrin för att ytterligare stärka det gemensamma arbetet.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-09-08 #globalamålen

  Digitala nomader, det vill säga personer som skapat sig en geografisk frihet och flexibilitet med hjälp av digitala hjälpmedel och lever därefter, är en växande grupp på arbetsmarknaden. Med digitaliseringens framväxt kan hela världen bli till ett kontor så länge det finns en stabil internetuppkoppling. Caroline Ingvarsson, universitetsadjunkt vid MDH, forskar kring digitala nomader och deras betydelse för framtida arbetsförhållanden.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-09-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Redan innan pandemin genomgick arbetsmarknaden en förändring, från traditionella kontor till kontorslandskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och distansarbete. Forskare vid MDH undersöker hur förändringen av det fysiska kontoret påverkar arbetsplatsen och menar att det nya sättet att arbeta ställer allt högre krav på chefen.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-31 #globalamålen

  Vid MDH pågår forskning för hur man på nya sätt kan rena förorenat vatten, gaser och slam och samtidigt få minskade utsläpp av föroreningar, minskade driftskostnader – och en förbättrad energi- och näringsåtervinning.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-26 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelande

  Genom nära samverkan med företag och nätverk i Silicon Valley ska projektet ”IndTech and electrification talent” – som drivs av Mälardalens högskolas centrumbildning Automation Region – höja teknisk och affärsrelaterad kompetens inom industriell teknologi med fokus på hållbar produktion och elektrifiering i Sverige.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-25 #globalamålen

  För att klara omställningen som klimatförändringarna kräver behöver vi samverka på såväl lokal som nationell och global nivå. Magnus Hoppe, forskare inom innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap vid Mälardalens högskola (MDH), har forskat mycket kring hur samverkan fungerar och vilka effekter som kan uppnås av väl fungerande samverkan.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-25 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet

  I ett års tid har forskare vid MDH och KTH utbildat statstjänstemän och beslutsfattare i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och hållbar utveckling. Nu har första projektet avslutats, och forskarna har fått fortsatt ekonomiskt stöd att driva projektet vidare i fler länder.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-24 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelane

  Det är nödvändigt att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer samverkar för att FN:s globala mål för hållbarhet ska kunna uppnås. Enligt FN genomsyras agendan av ett multi-aktörsperspektiv, vilket krävs med tanke på agendans omfattning och ambition. MDH är grundad i samverkan vilket utgör en självklar del av både utbildning och forskning.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-20

  - Det är lätt att tro att det redan är för sent, men för många företag finns det fortfarande en möjlighet att med rätt planering ta sig igenom den ekonomiska kris som följer i spåren av coronapandemin. Och dessutom är det fullt möjligt att inte bara överleva, utan även positionera sig själva bättre nu och kanske ännu bättre när krisen väl är över. Det säger Magnus Hoppe som forskar inom omvärldsanalys, innovation och entreprenörskap på MDH.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-20 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  Hur förhåller sig byggbranschen i Sverige till miljöfrågor och FN:s globala hållbarhetsmål? Safin Arif, som är alumn vid Mälardalens högskola, har i en mastersuppsats tillika forskningsprojekt undersökt hur offentliga beställare inom bygg- och anläggningssektorn arbetar för att kunna uppnå visionen om koldioxidneutralitet i Sverige år 2045.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-08-09

  MDH har under många år bedrivit forskning som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Eftersom lärarens roll i klassrummet är avgörande för att höja kunskapsnivån hos eleverna har forskare tillsammans med lärare utformat ett testläromedel, Framtidens läromedel. Målet är att förstå hur läromedel kan stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-07-12 #globalamålen

  Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer? Och varför är det så många nyrekryterade medarbetare slutar inom yrket efter ett par år? Det ska forskare från Mälardalens högskola (MDH) ta reda på.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-07-07 #globalamålen #pressmeddelande

  I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDH undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-07-05 #pressmeddelande

  Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-07-01

  Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-06-21 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  På MDH undersöker forskare hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Projektet knyter an till FN:s globala mål nummer 6, om vatten och sanitet.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-06-16 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på MDH ser man på möjligheterna med detta, och samtidigt skapa ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-06-09 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid MDH pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-06-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Enligt forskare är bristen på rent vatten ett världsproblem. Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDH pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten, men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-05-31 #globalamålen #pressmeddelande

  Att vara lärare är att vara ledare. Lärarens ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, förmåga att leda arbetet i klassrummet och förmågan att hantera grupprocesser. Nu pågår forskning vid MDH för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-05-31 #samverkan #globala målen #framtidens energi

  Med Electrification Hub kraftsamlar flera stora bolag, regioner och forskningsmiljöer för att accelerera omställningen inom elektrifiering, energi och elektromobilitet. Nu har parterna lämnat in ett gemensamt elektrifieringslöfte till regeringen som visar hur Electrification Hub bidrar till: fossilfria godstransporter, noll nettoutsläpp av växthusgaser och minskade utsläpp från inrikes transporter.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-05-24

  Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Fritidshemmet ska bidra till att elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor, med en förmåga att kommunicera och fungera i grupp. Forskning från MDH visar att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet därför bör ses som ett område för undervisning.

  globalamålen (58st)

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Forskning visar att hur du som matematiklärare agerar i klassrummet påverkar hur dina elever utvecklar sitt matematiska tänkande. Ställ olika typer av frågor, använd väntetid på ett genomtänkt vis och låt eleverna återberätta med egna ord.

  globalamålen (58st)