Text

Artikelarkiv

Visar artiklar i serie globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-05-21

  Forskning visar att hur du som matematiklärare agerar i klassrummet påverkar hur dina elever utvecklar sitt matematiska tänkande. Ställ olika typer av frågor, använd väntetid på ett genomtänkt vis och låt eleverna återberätta med egna ord.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-05-18 #globala målen

  För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål behöver barn få kunskap och engageras i målen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDH, och menar att barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-05-18

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-05-12 #globalamålen

  En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-05-11 #globala målen

  Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

  globalamålen (29st)

 • $article.type

  2021-05-10

  Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus. Allt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-05-07 #globala målen

  Om 30 år väntas Västerås ha en befolkning på 200 000 invånare i jämförelse med dagens drygt 154 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på såväl infrastruktur som el- och transportsystemet. För att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem behövs ökad kunskap om hur aktörer inom elektrifiering, elnät och användare kan samspela. Här bidrar forskare från MDH.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen

  I dag arbetar cirka 60 procent av all arbetskraft på kontor: en miljö som ofta präglas av låg fysisk aktivitet. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att röra på sig genom att erbjuda friskvårdsbidrag, men det är en förmån som ofta nyttjas av dem som redan har en aktiv livsstil på sin fritid, som ett sätt att få rabatt på sitt gymkort. Forskare vid MDH undersöker hur man istället kan använda själva arbetsplatsen som en arena för att skapa god hälsa.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen

  Hälften av Sveriges befolkning kommer någon gång under livet att drabbas av psykisk ohälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att det kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är viktigt att vi lär oss att ta hand om vår psykiska hälsa, på samma sätt som vi värnar om den fysiska hälsan, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-04-20 #globala målen

  Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-04-15 #globalamålen

  Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-04-08

  Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken men söker trots det sällan hjälp för psykisk ohälsa. Forskare vid MDH har tillsammans med Karolinska institutet gjort en studie om psykisk ohälsa hos äldre män och kommit fram till att sjuksköterskor inom primärvård spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. För att förhindra självmord krävs nära samarbete bland yrkesverksamma samt med patienters anhöriga.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-04-07 #globala målen

  I det nystartade projektet AIDOaRT på MDH utvecklas inbyggda system med artificiell intelligens (AI). Detta kommer leda till förbättringar för bland annat trafik och restauranger – och i slutändan även bättre och mer hållbara produkter för oss konsumenter.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-30 #globalamålen #samverkan

  Nu etableras nu Electrification Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-25 #globalamålen

  År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö eftersom batterierna inte nyttjas fullt ut. På MDH undersöker forskare hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd för att på så vis minska miljöpåverkan.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-25 #globala målen

  Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker (core plants) i syfte att förbättra svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft och behålla produktionen i Sverige.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-24 #globalamålen

  MDH erbjuder flera program med fokus på miljö och hållbarhet. I år utökas programutbudet med ett masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi får också ett ännu större fokus på hur industrin kan hantera klimatkrisens konsekvenser.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-17 #globalamålen

  Med hjälp matematiska modeller av hur individer i en befolkning samspelar går det att göra förutsägelser om vilka åsiktsförändringar som kommer att ske i samhället.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-09 #globala målen

  Att förutse flygtrafik, optimera trafikflöden och att fatta snabba beslut är stressiga och svåra uppgifter för ATM-operatörer verksamma inom flygtrafikledning. På MDH pågår ett forskningsprojekt där AI (artificiell intelligens) kan användas för att hjälpa operatörerna med sina uppgifter.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-09

  Går det att med hjälp av matematik öka och förbättra produktionen av fisk i Östafrika? Det undersöker forskare vid MDH i samarbete med Makerere University, Kampala i Uganda. Det kan finnas olika mål med att effektivisera produktionen av fisk. I det här fallet syftar forskningen till att se hur man kan få ut så mycket kilomängd fisk som möjligt från dammar och sjöar.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-03-08 #globalamålen

  Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) fördelar 15 miljoner kronor mellan 13 projekt för att främja strategisk mobilitet. Målet med strategisk mobilitet är att öka rörligheten åt båda håll mellan akademi/forskningsinstitut och näringsliv/myndighet/sjukhus. Från MDH sponsras Future AS: Framtida generationens Automatiseringsystem.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-02-25 #globalamålen

  I studentprojektet AutoSail jobbar studenter och forskare vid MDH sida vid sida med att utveckla en självkörande segelbåt. – Om vi på sikt kan ersätta lastfartygen på Atlanten med autonoma, självkörande segelbåtar som drivs på hållbar energi, kan vi göra enorma miljövinster, säger Mikael Ekström, professor i robotik och projektansvarig vid MDH.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-02-18 #globala målen

  I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta. Resultatet kan bland annat leda till en betydande ökning av solelproduktion.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-02-12 #globala målen

  Sågspån från kokospalmer och skal från kassava omvandlas till bioenergi för att förse samhällen i Moçambique med elektricitet. Vi bedriver forskning inom förnybar energi som kommer att ha stor effekt på både människor och miljö, säger Patrik Klintenberg, forskare på MDH.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-02-09 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  Förra årtiondet var det varmaste någonsin och det har orsakat naturkatastrofer som skogsbränder, torka och översvämningar. MDH:s forskare arbetar för att hitta miljövänliga alternativ som kan ersätta fossila bränslen, som skadar miljön.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-02-04 #globalamålen

  Den osynliga och luktfria gasen koldioxid är en förutsättning för liv på jorden och bidrar till att hålla kvar en del av solvärmen på jorden. I för hög koncentration kan gasen leda till global uppvärmning. På MDH arbetar nu forskare för att med hjälp av artificiell intelligens (AI) hitta metoder för att fånga in koldioxid så effektivt som möjligt för att minska mängden växthusgas i atmosfären.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-01-25 #globalamålen #MDH bedriver forskning inom samtliga av FNs globala mål

  På MDH utvecklas självkörande robotar, som kan hämta sopor och köra dem till återvinningscentralen. Projektet knyter av till FN:s globala mål nummer 11, om hållbara städer och städer och samhällen.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-01-20 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet

  Tillgång till närproducerade produkter får en alltmer betydande roll i dagens samhälle i strävan mot att minimera miljöpåverkan. MDH-studenten och entreprenören Matteo Masoudi utvecklar ett odlingssystem som innebär minskad påverkan på miljön samt tillgång till närproducerade råvaror året om.

  globalamålen (29st)

 • Aktuellt

  2021-01-13 #globala målen #MDH forskar inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet

  Allt fler nyanlända akademiker kommer till Sverige och många av dem hamnar i arbetslöshet eller tar jobb som de är överkvalificerade för. Hur nyanlända akademiker på bästa sätt kan etablera sig på arbetsmarknaden är något forskare på MDH vill ta reda på.

  globalamålen (29st)

1