Text

Forskningsprojekt inom inriktningen Industriell ekonomi och organisation

Industriell ekonomi och organisation

Forskningsprojekt inom inriktningen

Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Industriell ekonomi och organisation,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.


Projektansvarig vid MDH: Peter Ekman

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


Projektansvarig vid MDH: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Forskarskolan Management och IT (MIT)

I Sverige, såväl som i andra europeiska länder, förs diskussioner om kommunernas framtid. En av de viktigaste frågorna i debatten är om det behövs kommunsammanslagningar utformade för att uppnå en optimal struktur av den lokala nivån. Ofta fokuserar dessa dock bara på hur funktionell effektivitet ska uppnås. I detta projekt diskuteras ett antal alternativa sätt att se på det lokala självstyrets värden som går utöver detta snäva fokus på funktionell effektivitet.


Projektansvarig vid MDH: Jörgen Ödalen

Det här forskningsprojektet syftar till att besvara följande forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag med avseende på deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?


Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Forte

Det finns en risk att klimatförändringar i framtiden leder till att hela stater går under. Det är framförallt små ö-stater som är utsatta för detta hot eftersom de är känsliga för höjningar av havsvattennivån. Att befolkningarna på dessa ö-stater kan bli tvungna att i framtiden helt överge sina territorier väcker frågor om vad som händer med dessa staters suveränitet och politiska självbestämmande. I detta projekt undersöks såväl teoretiska som empiriska frågor som rör denna problematik.


Projektansvarig vid MDH: Jörgen Ödalen

I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.


Projektansvarig vid MDH: Inti Lammi

Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

This research project identifies the main individual, organizational, and structural factors for career success of migrants and provides us with an overarching picture.


Projektansvarig vid MDH: Ali Farashah

Huvudfinansiering: Forte

Effekterna av massuniversitets framväxt debatteras med tilltagande intensitet runt om i världen. Sedan 1990-talets mitt har antalet svenska studenter fördubblats, med följden att universitetslärare blivit kritiska till studenternas förkunskaper. Samtidigt har statsmakten inte låtit studenttillströmningen matchas av mer resurser. Detta sätter hård press på universitetslärares arbetsförhållanden liksom förutsättningarna att upprätthålla kvalitet på högre utbildning.


Projektansvarig vid MDH: Jörgen Ödalen

Projektet studerar hur relationer mellan svenska företags styrelser inverkar på internationell tillväxt. Detta görs med fokus på den status som finns hos individuella styrelsemedlemmar. Tidigare studier bekräftar betydelsen av detta för kunskapsutveckling, strategier, etc. men få har kopplat detta till internationell tillväxt. Studien genomförs med data över 15 år genom att sätta samman olika databaser. Detta är särskilt intressant för små och medelstora företag med begränsad erfarenhet och som är i behov av relationer med erfarna chefer från andra företag. Studien bidrar till förståelse av relationers betydelse på hög chefsnivå samt den roll dessa har för internationell tillväxt.


Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring genus, etnicitet med mera är mobiliserade och återskapade i entreprenöriella processer. Sådan kunskap är viktigt för att bryta ned segregationen vad gäller möjlighet och utrymme för entreprenörskap.


Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Till toppen