Text

Forskningsprojekt inom inriktningen hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Forskningsprojekt inom inriktningen

Hälsa och välfärd

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Hälsa och välfärd,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Målen med projektet är förbättrad kunskap och kompetens i kommunikation, ökat tillhandahållande av en personcentrerad vård och ökad vårdkvalitet som hjälper till att bevara hälsa, värdighet och välbefinnande för äldre personer genom en mer individualiserad vård.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

Huvudfinansiering: MDH

Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: Grants-in-Aid for Scientific Research by Japan Society for the Promotion of Science

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: MDH, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDH: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner

Det har skett en progressiv försämring av ungdomars psykiska hälsa de senaste tre årtiondena, som Folkhälsomyndigheten och andra nordiska studier har visat. Men orsakerna till detta är i stort sett okända. Varför har denna ökning inträffat? Består det till vuxen ålder? Hittills finns det inget tydligt svar på dessa frågor. Detta projekt syftar till att bidra till denna kunskap.


Projektansvarig vid MDH: Fabrizia Giannotta

Huvudfinansiering: Forte

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDH: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sveriges Arbetsterapeuter

Syftet med projektet är att identifiera om digital mikroinlärning kan minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdom inom äldreomsorg samt förbättra utfall för omsorgstagare.


Projektansvarig vid MDH: Sarah Wamala Andersson

Huvudfinansiering: Forte

Detta innovationsprojekt kommer att bidra med generella kunskaper om den digitala teknologins möjligheter för att öka barns delaktighet liksom kunskaper som berör den sociala barnavårdens barn och deras delaktighet i utredningsprocessen mer specifikt.


Projektansvarig vid MDH: Gunnel Östlund

Huvudfinansiering: Forte

Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

Huvudfinansiering: MDH

Barn med annan etnisk bakgrund än svensk är överrepresenterade bland barn med beteendeproblem i förskolan, men får mer sällan särskilt stöd.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: Svenska Röda Korset

Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.


Projektansvarig vid MDH: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDH

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: MDH

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: The Swedish Red Cross University College

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDH

Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Cancerfonden

I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

orskningsprojektet avser att kartlägga multidimensionell hälsa bland äldre vuxna (65+) som erhåller intensiv hemrehabilitering jämfört med en kontrollgrupp som erhåller traditionella omsorgsinsatser.


Projektansvarig vid MDH: Lena-Karin Gustafsson

Huvudfinansiering: Forte, Samhällskontraktet

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.


Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

Huvudfinansiering: MDH

Projektets syfte är att undersöka mekanismer och processer inom en kommunal funktionshinderomsorg som påverkar tillgången till informations- och kommunikationsteknik (IKT) för unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning.


Projektansvarig vid MDH: Camilla Eriksson

Huvudfinansiering: Forte

Projektet syftar till att genom integration av resultat från kvalitativa studier fördjupa kunskapen om vad återhämtning innebär.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: British Academy of the Social Sciences

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

MDH samverkar med Volvo CE för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.


Projektansvarig vid MDH: Rachael Tripney Berglund

Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment, MDH

Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.


Projektansvarig vid MDH: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDH

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.


Projektansvarig vid MDH: Magdalena Mattebo

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


Projektansvarig vid MDH: Sofia Skogevall

Huvudfinansiering: MDH

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Projektets syfte är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik.


Projektansvarig vid MDH: Helena Lööf

Huvudfinansiering: MDH

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera stressfaktorer och stresshanteringsstrategier hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagningar under Covid-19-pandemin samt beskriva hur den upplevda stressen inverkar på omvårdnaden de ger.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDH

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Projektet syftar till att skapa ett mer tillförlitligt och användbart evidensbaserat underlag för olika aktörer inför beslut om eventuell implementering av de vanligaste förekommande hälso- och välfärdstekniska interventioner.


Projektansvarig vid MDH: Sarah Wamala Andersson

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Projektansvarig vid MDH: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Projektets övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om äldre personers delaktighet i akuta situationer i hemmet som involverar kommunal omsorgspersonal och prehospital akutsjukvård.


Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

Vilket övergripande syfte har projektet?: Syftet med detta projekt är att modifiera ett grupprogram (CRGP) som vilar på kognitiv, relationell grund och som ursprungligen utformats för behandling av klienter som varit långvarigt sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, för att använda det för att minska upplevelser av arbetsrelaterad stress och stödja återhämtning för människor som fortfarande arbetar.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Till toppen