Text

Forskningsprojekt inom inriktningen Framtidens energi

Framtidens energi

Forskningsprojekt inom inriktningen

Framtidens energi

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Patrik Klintenberg

Huvudfinansiering: Sida

The results of the study will establish a reference for the energy stakeholders and will re-form the way energy systems are controlled.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC ERA-Net Smart Energy Systems

Projektet undersöker hur man kan utveckla teknik för att minska energianvändingen i datacenters.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.


Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Vinnova

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

We are creating the first designs of the 19-passenger commuter aircraft.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)

Huvudmålet för detta projekt är utvecklingen av ett adaptivt styrsystem för biobränslen hybridsystem baseradepå kopplingen av en solidoxidbränslecell (SOFC ) med en gasturbin.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

Det primära syftet med projektet är att öka kunskapen om de tekno-ekonomiska effekterna av att integrera en hydrotermisk karboniseringsprocess i ett avloppsreningsverk som ett alternativt sätt att hantera och använda avloppsslam.


Projektansvarig vid MDH: Lara Carvalho

Huvudfinansiering: VafabMiljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och för att uppnå resurs- och energieffektiva flöden i samhället är en viktig del att kunna återföra dessa näringsämnen till jordbruksmark. I detta projekt undersöker vi processer och metoder för att öka möjligheten för denna återföring.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Svenskt Vatten, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Projektet handlar om framtida bidrag från användning av teknik för negativa utsläpp (NET) för att begränsa den globala temperaturökningen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

Projektet avser att öka kunskapen bland statstjänstemän och medarbetare inom NGO:s i Etiopien och Rwanda om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, folkhälsonutrition och de globala hållbarhetsmålen. Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningssystem, hälsoutveckling och tillgång till mat.


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: Swedish Institutet Public Sector Innovation Programme

In this project, the consortium based on MDH, Saab, and Siemens will explore the use of learning systems and artificial intelligence combined with physics-based and expert-driven predictive tools for intelligent and automated decision support systems.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas

Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


Projektansvarig vid MDH: Jan Skvaril

Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDH: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål och hjälpa samhället att utveckla bättre klimatreducerande och anpassningsstrategier.


Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Vinnova

Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Till toppen