Doktorandrådet vid Mälardalens högskola

Inom Studentkåren finns ett särskilt doktorandråd med representanter för doktorandkollektivet. Doktorandrådet ligger organisatoriskt under Utbildningsutskottet och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen.

Inom MDH:s officiella studentkår, Mälardalens studentkår, finns ett särskilt doktorandråd med representanter för doktorandkollektivet. Doktorandrådet ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Doktoranderna kan representera i: högskolestyrelsen, rådgivande etisk kommitté, kommittén för hållbar utveckling, biblioteksrådet, fakultetsnämnden, utskottet för forskning (två mandat), utskottet för forskarutbildning (två mandat), kårstyrelsen, centrala samverkansgruppen samt de fyra akademiernas ledningsråd och akademiråd. Dessutom kan en doktorand representera i SACO/SULF (facket) men behöver då bli invald.

Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud i Kårens stadgar) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet är en naturlig remissinstans och diskussionspartner för fakultetsnämnder och liknande organ inom högskolan och har den specifika uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådets målsättning är att alla forskarstuderande på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som forskarstuderande. Doktorandrådet bedriver bevakning över forskarutbildningen och arbetar för att utbildningen ska hålla en god kvalitet. Doktorandrådet är de forskarstuderandenas röst inom högskolan. Vid samarbetssvårigheter mellan högskolan och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Det finns även en doktorandombudsman som doktorander kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller dåligt bemötta.

Kontakta doktorandombudsmannen