Vårdvetenskap

Inom forskarutbildningsämnet vårdvetenskap är människors hälsa och vårdande under hela livscykeln i fokus.

 I vårdvetenskap studeras individens och gruppers resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa, liksom förmågan att hantera förändringar i hälsostatus. Samspelet och relationen mellan individen och/eller deras närstående och berörd personal samt vårdens möjligheter att stödja individen och de närstående utgör viktiga perspektiv. Av vikt är människors möjlighet till delaktighet och trygghet vid behovsbedömning, val av och genomförande av åtgärder. Av speciellt intresse är sådana sammanhang där människor befinner sig i en utsatt situation och/eller de egna resurserna sviktar.

Forskningen kan utifrån olika teoretiska och metodologiska angreppssätt beskrivas och problematiseras ur ett individ-, grupp- eller samhällsperspektiv och har ett tvärprofessionellt intresse som omfattar förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande/ habiliterande åtgärder.

Vårdvetenskaplig forskning har beröringspunkter med forskning inom folkhälsovetenskap, arbetslivsvetenskap och socialt arbete vilket möjliggör synergieffekter i forskningsresultat och därmed vidgar förståelsen av aktuellt forskarutbildningsområde.

Ladda ner aktuell allmän studieplan vårdvetenskap (pdf 236 kB)


Ladda ner allmän studieplan vårdvetenskap gällande antagna före 2018-06-19 (pdf 178 kB)

Ladda ner allmän studieplan vårdvetenskap gällande antagna före 2016-05-17 (pdf 251 kB)

Ladda ner allmän studieplan vårdvetenskap gällande antagna före 2014-06-05 (pdf 227 kB)