Matematik/tillämpad matematik

Matematik är en vetenskap som med logiska slutledningar studerar begrepp med väldefinierade egenskaper, fastlagda i axiom. Begrepp, teoribyggnad och metoder från matematikens olika grenar utgör sedan länge viktiga verktyg inom tekniska och naturvetenskapliga tillämpningar.

Matematikens betydelse har under de senaste decennierna ökat ytterligare på grund av den snabba utvecklingen inom datatekniken, tillsammans med en tilltagande medvetenhet om matematikens tillämpbarhet inom livsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Detta har även gett upphov till nya matematiska forskningsproblem som tillsammans med inomvetenskapliga frågeställningar bidrar till att driva matematiken framåt.

Forskarutbildningsämnet Matematik/tillämpad matematik omfattar hela det matematiska forskningsområdet, inklusive matematisk analys, geometri, algebra, logik, diskret matematik, beräkningsmatematik, sannolikhetsteori och statistik. Forskarutbildningsämnet inkluderar även sådana tillämpningar inom andra ämnesområden som lämnar ett substantiellt bidrag till den matematiska teorin. Sådana tillämpningar kan vara inom miljö-, energi- och resursoptimering men även inom andra områden. Rent ämnesdidaktisk forskning, utan substantiell koppling till matematisk forskningspraktik, tillhör ett annat forskarutbildningsämne vid högskolan och omfattas därför ej av forskarutbildningsämnet Matematik/tillämpad matematik.

Ladda ner aktuell allmän studieplan matematik/tillämpad matematik (pdf 153 kB)

Ladda ner allmän studieplan matematik gällande antagna före 2014-09-30 (pdf 477 kB)

Ladda ner allmän studieplan Matematik gällande antagna före 2007-07-01 (pdf 16 kB)

Läs mer om forskningsmiljö och ämnet matematik/tillämpad matematik