Folkhälsovetenskap

Inom forskarutbildningsämnet folkhälsovetenskap studeras levnadsvanors, miljöns, samhällstrukturens, arbetslivets och hälso- och sjukvårdssystemets betydelse för befolkningens hälsa.

Detta med särskilt fokus på hållbar livsstil och hälsa förankrat i de globala hållbarhetsmålen (agenda 2030). Ämnet inkluderar också studier av hälsans bestämningsfaktorer och en jämlik hälsa i befolkningen i syfte att förebygga ohälsa och främja en jämlik hälsoutveckling. Folkhälsovetenskap är till sin karaktär tvär– eller mångvetenskapligt och använder särskilt begrepp, metoder och teorier från epidemiologi samt från samhälls- och beteendevetenskap. I forskningen används såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och kombinationer av de båda.

Folkhälsovetenskaplig forskning har beröringspunkter med forskning inom vårdvetenskap, fysioterapi, arbetslivsvetenskap och socialt arbete vilket möjliggör synergieffekter i forskningsresultat och därmed vidgar förståelsen av aktuellt forskningsområde.

Ladda ner aktuell allmän studieplan folkhälsovetenskap (pdf 240 kB)

Ladda ner allmän studieplan gällande antagna före 2018-06-19 (pdf 392 kB)