Arbetslivsvetenskap

Utbildning på forskarnivå i arbetslivsvetenskap bedrivs vid MDH inom forskarutbildningsområdet Hälsa och välfärd.

Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola är ett flervetenskapligt ämne som har sin bas i samhällsvetenskap och humaniora (beteendevetenskap, ekonomi, folkhälsa, historia). Arbetslivsvetenskap innefattar vetenskapliga studiet av sociala processer i arbetet och av villkor och möjligheter i arbetslivet över tid - ur individens, arbetsplatsens, organisationens och samhällets perspektiv. Arbetets betydelse för människors utveckling, välbefinnande och hälsa är centralt. Delaktighet ses som ett centralt begrepp i detta sammanhang och genusperspektiv har en särskild betydelse för studier i och utanför välfärdtjänstesektorn. Globalisering, etnisk, kulturell och social mångfald är andra processer av central betydelse i dagens arbetsliv. 

Arbetslivsvetenskaplig forskning omfattar teorier och metoder för studier av sociala processer som rör individer, grupper och organisationer i arbetslivet, liksom beroendet av berörda sammanhang (t ex samhälle kultur). Forskningen har ett tvärprofessionellt intresse som omfattar utveckling, förändring såväl som förebyggande åtgärder.

Arbetslivsvetenskaplig forskning har beröringspunkter med forskning inom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och socialt arbete vilket möjliggör synergieffekter i forskningsresultat och därmed vidgar förståelsen av det aktuella forskarutbildningsområdet.

  Ladda ner aktuell allmän studieplan arbetslivsvetenskap (pdf 243 kB)

Ladda ner allmän studieplan arbetslivsvetenskap gällande antagna före 2018-06-19 (pdf 254 kB)

Ladda ner allmän studieplan arbetslivsvetenskap gällande antagna före 2016-06-13 (pdf 251 kB)