Forskarskolor

Den största delen av vår forskning sker i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Genom våra forskarskolor förstärks samverkan ytterligare. Verksamhetsanknytningen i utbildningarna och forskningen stärks och verksamheterna kan utvecklas genom forskningsprojekt och kompetensutveckling.

 


 

Forskarskolor som bara finns på Mälardalens högskola

ITS EASY

Industriell forskarskola inom Inbyggda system.

ITS ESS-H

Industriell forskarskola inom tillförlitliga inbyggda sensorsystem.

Innofacture och Innofacture+

Fokuserar på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i samverkande företag och öka svensk konkurrenskraft.

Kommundoktorander och industridoktorander

Det finns två delar som kännetecknar kommundoktorander och industridoktorander, dels anställningen, dels projektet. Vanligtvis är doktoranden anställd i en verksamhet och bedriver forskarutbildning inom ramen för sin tjänst. Doktorandens projekt eller problemområde är oftast framtagen utifrån verksamhetens behov och intresse.

Läs mer om kommundoktorand

Forskarskolor som samordnas med andra lärosäten

Forskarskolan Lic-FontD4

Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för verksamma lärare och förskollärare.

Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa)

Bidrar till att bygga upp förskolans och grundskolans kunskapsbas och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå.

Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC)

Bedriver utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn (0-10 år). 

Forskarskolan Management och IT

En arena för att utforska IT-relaterade fenomen som genomsyrar flera discipliner inom området management och IT.

Forskarskola REESBE (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment)

Analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i fjärrvärmeområdet och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger lägre kostnader, minskad resursanvändning, minskad klimat- och miljöpåverkan, förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation samt ökad andel solenergi.