Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Kontaktperson

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

Universitetslektor i psykologi

Jakob Håkansson

+4616153266

jakob.hakansson@mdh.se

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras.

Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från vårdvetenskap, psykologi och sociologi.

Pågående forskningsprojekt

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

I projektet analyseras existerande empatiforskning för att skapa en översiktlig kunskapsbas inom fältet.


Projektansvarig: Jakob Håkansson

Huvudfinansiering: MDH