3. Säkerställa hälsa

Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap, berättar om sin forskning kopplat till mål 3, att säkerställa hälsa.

Pågående projekt inom hälsosamt liv

Alliansbyggande i motvind

Delaktighet i vardagen för vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet

Fysioterapeuters kliniska resonemang med fokus på klienters beteendeförändring

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

Intensiv hemrehabilitering

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden

NURED Nurse education Development - homecare

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Utveckling av suicidprevention ur ett omvårdnadsperspektiv

Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Sjuksköterksors arbete med sjukskrivningsfrågor i primärvård

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Studie av uppringare som ringer frekvent

Stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

Alliansbyggande i motvind

Delaktighet i vardagen för vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet

Fysioterapeuters kliniska resonemang med fokus på klienters beteendeförändring

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

Intensiv hemrehabilitering

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden

NURED Nurse education Development - homecare

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Utveckling av suicidprevention ur ett omvårdnadsperspektiv

Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Sjuksköterksors arbete med sjukskrivningsfrågor i primärvård

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Studie av uppringare som ringer frekvent

Stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

 

 

Säkerställa hälsa

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God hälsa är engrundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål