14. Hav och marina resurser

Mikael Ekström, forskare i undervattensrobotik, berättar om sin forskning kopplat till mål nummer 14, hav och marina resurser.

Pågående projekt inom hav och marina resurser

SWARMS

Samarbetspartners

Acciona infraestructuras

Autonomous

Bosch

Deep Vision

Desistek

ECA Group

Evo Logics

GS-LDA

HI Iberia

Instituto de telecomunicacao

Inventas

Ixion

Leonardo

Maritime Robotics

Norwegian University of Science and Technology

Onera

Plocan Concorcio

Sabanci Universitesi

Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa

Sintef

S & T

Teamnet

Tecnalia

Thales

TNO

TTI

Universidade de Aveiro

Universidad Politécnica de Madrid

Water Linked

hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart.

Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål