Konferensprogram

17 september 2018

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Marita Skog, utvecklingsdirektör i Eskilstuna kommun del i Samhällskontraktets styrelse samt styrgruppen för Hållbar Samhällsutveckling, hälsar välkommen. Följt av key notes: Interaktiv forskning - innebörd, möjligheter och utmaningar. Framfört av Per-Erik Ellström, Linköpings universitet.
Samverkan, samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål - en uppgradering eller nedgradering av interaktiva forskningstraditioner? Framfört av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet. Sal: Filen
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 17.00 Workshops i parallella spår;
Citizen Science – nya sätt att engagera ett bredare deltagande? Sal: Filen 
Session A. Sal: L249
Session B. Sal: L327
17.00 – 18.00 SIRAs årsmöte inkl. diskussion om vad SIRA med ev samarbetspartners kan göra på HSS2019. Sal: Filen
18.30 Middag på Stadshotellet Elite

18 september 2018

9.00 – 11.00 Workshops i parallella spår; Utmaningar och möjligheter i mötet mellan forskning och praktik - Hur forskar vi bättre tillsammans? eller Positionalitet och rollkonstellationer i interaktiv forskning. Sal: Filen.
10.00- 10.30 Fika
11.00 – 11.45 Paneldiskussion kring framtiden för interaktiv forskning: Vilka kompetenser och resurser måste vi utveckla eller avveckla? Sal: Filen
11.45 – 12.00 Avslutande reflektion. Sal: Filen
12.00 Lunch

 

Interaktiv Forskning efter 20 år – utveckling och framåtblick

Interaktiv Forskning är en 20-årig tradition att forska i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer som idag finns inom många ämnen i Sverige. Hur har områdets utvecklats? Var står Interaktiv Forskning idag efter 20 års utveckling? Möjligheter och utmaningar? Konferensen inleds med två inbjudna ledande företrädare som ger sin bild: State of the art and beyond – en återblick och en framåtblick på interaktiv forskning. Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet. Vad Interaktiv Forskning är, dess status och framtid är en pågående diskussion under konferensen. Konferensen avslutas med en paneldiskussion med en framåtblick och tankar kring vad Interaktiv Forskning kan betyda i framtiden. Du kan ge ditt bidrag till förståelse och utveckling av Interaktiv Forskning, kritisk granskning av dess situation idag samt möjligheter/utmaningar framöver. Skicka Ditt statement/reflektion som kan vara kort eller lite längre (max 1500 ord). Bidragen bildar en grund för konferensens syntes av den Interaktiva Forskningens status idag, med målsättningen att sammanställas i en antologi inför SIRAs årskonferens 2019.

 

Citizen Science – nya sätt att engagera ett bredare deltagande?

17 september, kl 15:00-17:00, sal: Filen

Välkomna till ett interaktivt seminarium för kunskapsdelning kring egna och andras erfarenheter av Citizen Science. Vi inleder med några exempel av och tankar om Citizen Science. Därefter öppnar vi för övriga deltagare att ge sina exempel, diskutera olika typer av angreppssätt och bidra med olika funderingar kring temat. Mot slutet drar vi oss mot någon typ av konklusion om hur Citizen Science förhåller sig till deltagarbaserade metoder men också vad som händer med forskarrollen. Kanske avslutar vi vårt möte med att höra efter om det finns något intresse av forma en intressegrupp under SIRAs mantel.

Charlotte Petersson , doktorand inom Urbana studier och projektledare för STICK UT Malmö, Malmö universitet.

Magnus Hoppe , docent i företagsekonomi och delprocessledare för Hållbar Samhällsutveckling (HSU), Mälardalens högskola.

Hör gärna av dig till oss innan konferensen om du vill ta en mer aktiv roll och/eller presentera ett eget exempel på Citizen Science.

 

Session A

17 september, kl 15:00-17:00, sal: L249

Ewa Gunnarsson: Kreativa rum som förnyelse av den interaktiva reflektionen och tillämpningen  Abstract (docx 21 kB)

Guillermo Rodriguez-Navas: Project TRYM: Trust Your Metrics!  Abstract (docx 16 kB)

Elena Zukauskaite: User-participation in Coproduction of Health Innovation  Abstract (pdf 67 kB)

Azril Bacal: A Non-Nordic Approach to Interactive Research  Abstract (docx 31 kB)

 

Session B

17 september, kl 15:00-17:00, sal: L327

Håkan Nilsson: Etnografi och aktionsforskning  Abstract (docx 16 kB)

Ingrid Thylin: FoU-strategi för ökad kunskapsnivå, kvalité och service inom kommunen  Abstract (docx 17 kB)

Mats Holmquist: Innovationsdrivande aktionsforskning  Abstract (docx 14 kB)

Anna Sannö: How to succeed with Co-production. Experiences from industrial researchers  Abstract (pdf 25,1 MB)

 

Interaktiv Forskning – paper- och projektpresentationer

17 september, kl 15:00-17:00

Interaktiv Forskning bedrivs idag i många former, ämnesområden och kontexter. Session A och B är tillfällen till erfarenhetsutbyte samt en kritisk och konstruktiv granskning av det deltagarna presenterar.

Vi välkomnar interaktiva forskare och projektdeltagare att presentera pågående, avslutade och planerade projekt. Liksom praktiskt/empiriska, metodologiska såväl som teoretiskt orienterade bidrag. Vi välkomnar även att både praktikens och forskningens perspektiv, erfarenheter och reflektioner ges ett utrymme, tex genom att deltagare både från akademin och praktiken medverkar.

 

Utmaningar och möjligheter i mötet mellan forskning och praktik - Hur forskar vi bättre tillsammans?

18 september, kl 09:00-11:00, sal: Filen

Genom Samhällskontraktet har Mälardalens högskola ingått ett avtal med kommuner och landsting i regionen om att forska tillsammans för gemensam nytta. Vid Högskolan Väst har en liknande modell för samverkansforskning utvecklats. Det gemensamma nyttoskapandet innebär både möjligheter och utmaningar. Under seminariet diskuterar vi vad användbara resultat är samt hur olikheter i kunskapssyn och metoder påverkar hur vi lägger upp forskning för bästa möjliga påverkan, spridning, implementering och kunskapsbyggnad. Målet är att finna vägar mot att bli bättre på att forska tillsammans. Seminariet är öppet för forskare, praktiker och andra där alla ges möjlighet att bidra med exempel, diskutera olika typer av angreppssätt och bidra med olika funderingar kring temat.

Mer information om Samhällskontraktet.

Mer information om Högskolan Västs modell för samverkansforskning.

Ansvariga för seminariet:

Magnus Hoppe , docent i företagsekonomi och delprocessledare för Hållbar Samhällsutveckling (HSU), Mälardalens högskola.

Lena Nilsson , docent i pedagogik och ingår i ledningsgruppen för den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV), Högskolan väst.

Hör gärna av dig till oss innan konferensen om du vill ta en mer aktiv roll.

 

Positionalitet och rollkonstellationer i interaktiv forskning

18 september, kl 09:00-11:00, sal: Filen

Interaktiv forskning innebär att forskare liksom andra deltagare har en position och interagerar inom akademi- och praktikfältet och intar olika roller som främjar, ibland även begränsar, skapande av goda vetenskapliga och praktiska resultat. Seminariet vill belysa från både vetenskapsfilosofiskt och praktiskt perspektiv de möjligheter och dilemman som positionalitet och rollkonstellation innebär i byggande och genomförandet av välfungerande interaktiva forskningsprojekt. Hur hantera detta i konkreta projekt? Olika projektexempel kommer att belysa frågorna liksom arbetssätt för att hantera positionalitet/rollfördelning, där vi ser fram emot förslag från konferensdeltagare.

Ansvariga för seminariet:

Erik Lindhult , Universitetslektor i företagsekonomi,Mälardalens högskola.

Charlotte Petersson , doktorand inom Urbana studier och projektledare för STICK UT Malmö, Malmö universitet.