Praktisk information

För att Akademisk högtid ska bli den festdag den är tänkt att vara finns en hel del praktiska detaljer som måste ordnas. Här har vi samlat all information för att göra deltagandet i dagen så enkelt och festligt som möjligt.

 

Barn

För barn kan ceremonin vid Akademisk högtid te sig både lång och oförståelig, varför vi rekommenderar att ni ordnar så att barn inte behöver följa med. Om det inte är möjligt måste en i sällskapet vara beredd att gå ut om barnet har behov av att röra på sig eller om det kan uppfattas som störande av andra gäster och festföremål. TIll festmåltiden inbjuds endast respektive, det finns ingen möjlighet att ta emot barn, även om de ligger i vagn. Åldersgräns är 18 år.

Ceremoni

Ceremonin är både en installations- och promotionshögtid. Högtiden inleds med promotion av hedersdoktorer och därefter av nya doktorer (= promovendi). Hedersdoktorerna har en promotor och promovendi en annan. Innan promovendi promoveras sker en konfirmering av promotor och installandi då de tar på sina hattar. Sedan tas promovendi upp i grupper, några åt gången, åtföljda av varsin marskalk som bär deras doktorshattar eller kransar. På scenen läser övermarskalk upp promovendis namn. Promoveringen sker när promotor sätter doktorshatten eller kransen på promovendis huvud och därefter överlämnar ett diplom. När hela gruppen mottagit hatt och diplom reser sig publiken för fanfar. Efter fanfar och applåd återtar gruppen sina platser. Alla behåller hatten eller kransen på under återstoden av ceremonin. Installandi installeras av rektor i grupper och ledsagas till scenen av varsin marskalk. Rektor delar ut ring och diplom till installandi.

Diplom

Det diplom som delas ut vid promotionen är inte ett officiellt dokument och endast de som deltar i ceremonin får detta diplom. Examensbeviset måste man ansöka om.

Disputerade vid andra lärosäten

En doktorand som varit inskriven vid ett annat lärosäte under sina forskarstudier, men som innehar en anställning vid MDH bjuds in att delta i högtiden och efterföljande bankett. Dessa personer är inte promovendi, utan benämns disputerade vid andra lärosäten, då de redan har promoverats.

Festmåltid

Promovendi placeras i första hand tillsammans med sin medföljande gäst och handledare och dennes eventuell medföljande gäst. Åldersgräns vid middagen är 18 år.

Föreläsning

Installandi ska hålla en populärvetenskaplig föreläsning om sin forskning dagen före Akademisk högtid. Även hedersdoktorer och mottagare av pedagogiskt pris föreläser.

Generalrepetition

Samtliga som ska promoveras och installeras ska närvara vid en repetition på promotionsdagen i Västerås konserthus klockan 13.30 fredag 5 april. Därefter tas ett gruppfoto av samtliga festföremål. Lättare förfriskningar serveras under eftermiddagen innan ceremonin.

Gäster

Vid ceremonin på Akademisk högtid samt vid installationsföreläsningar är alla intresserade välkomna. Installandi och promovendi står fria att själva bjuda in gäster till dessa. När det gäller den efterföljande festmåltiden på ceremonin krävs en inbjudan. Alla installandi och promovendi är garanterad en medföljande vilket framgår av inbjudan. Promovendi får även bjuda en av sina handledare med respektive. Vi kan tyvärr inte ta emot fler gäster än så.
Publiken vid ceremonin ska ha intagit sina platser senast kl.16.20. Ceremonin startar kl.16.30.

Handledare

En handledare per promovendi (disputerad vid MDH) inbjuds av MDH till ceremoni och festmåltid, förutsatt att deras före detta doktorand tackar ja till att närvara. 

Högtidsdräkt

Högtidsdräkt betyder frack med vit väst och vit fluga eller hellång klänning. Det går även bra med militär högtidsdräkt eller folkdräkt.

Inbjudan

De som får en inbjudan i sitt namn får ta med en medföljande till festmåltiden.

Professorer som tillträtt sin anställning och doktorander som har disputerat fram till 31 december 2018 bjuds in till Akademisk högtid.  Har du bytt e-postadress är det bra att informera eventsamordnare på akademiskhogtid@mdh.se om detta. 

Insignier

  • Doktorsringen , som är av guld, symboliserar äktenskapet med vetenskapen.
  • Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är alltid svart och veckad och har ett guldspänne från lärosätet.
  • Lagerkransen var i antiken en segerkrans, men inom universitetsvärlden är det en belöning för lärda mödor.

Klädsel

För installandi, promovendi samt mottagare av samverkansmedalj och pedagogiskt pris och andra som medverkar i ceremonin gäller högtidsdräkt. För dessa festföremål samt gäster som bjuds in till festmåltiden efter ceremonin gäller klädkoden högtidsdräkt. Alla som promoveras ska bära svensk doktorshatt med MDH:s hattmärke. Endast de som promoveras bär doktorshatt under ceremonin. Ingen bär doktorshatt under banketten. De som disputerat vid andra lärosäten tar med sin hatt till ceremonin.

Högtidsdräkt betyder frack med vit väst och vit fluga eller hellång klänning. Det går även bra med militär högtidsdräkt eller folkdräkt.

För gäster till endast ceremonin gäller valfri vårdad klädsel.

Medföljande

Alla promovendi och installandi får ta med en medföljande till den efterföljande måltiden.

Tider

Installandi och promovendi ska finnas på plats på konserthuset för ceremonin från generalrepetitionen klockan 13.30.. Gäster som ska närvara vid ceremonin är välkomna från kl. 15.50. Publiken ska ha intagit sina platser 16.20, ceremonin börjar kl.16.30.

Transport

Närmaste parkering för besökare är parkeringshuset Punkt med infart från Munkgatan. Parkering för funktionshindrade finns vid Kopparbergsvägen 1-3 och vid Melkerhuset på Kopparbergsvägen 6-8.
Centralstationen i Västerås ligger cirka 200 meter från Västerås konserthus.

Visum

Promovendi dennes gäst eller inbjudna handledare som har behov av intyg från MDH för att få visum kan mejla till akademiskhogtid@mdh.se