Akademisk ordlista

Den akademiska världen har många uttryck, titlar och företeelser som kan behöva en förklaring. Här får du hjälp med några.

A

Adjunkt

En adjunkt är en lärare vid ett universitet eller en högskola. En adjunkt har en examen från en grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt pedagogisk erfarenhet.

Akademi

Akademi är en benämning för en högre läroanstalt eller ett lärt samfund. Ordet akademi kommer från den grekiska skola som Platon grundade i utkanten av Aten, vid en olivlund helgad åt sagohjälten Akademos. Tidigare kallades ofta universitet för akademi, till exempel Upsala Akademi.

Amanuens

En amanuens är anställd vid ett universitet eller en högskola för att arbeta med undervisning, medverka i forskning och/eller administration. För att kunna anställas som amanuens måste man vara antagen till grundläggande universitets- eller högskoleutbildning. En anställning som amanuens får omfatta högst hälften av full arbetstid.

Avhandling

Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och försvaras vid en licentiat- eller doktorsdisputation.

D

Dekanus

Fakultetsnämndens ordförande kallas dekanus. Dekanus tillsätts av rektor på förslag från fakulteten.

Disciplin

Ämnesområde för forskning där man använder liknande frågeställningar och forskningsmetoder.

Disputation

Disputationen är när en doktorand offentligt presenterar och försvarar sin avhandling.

Docent

Docent är en akademisk titel. För att antas till en docenttjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För att anses ha docentkompetens ska man ha en högre vetenskaplig kompetens än en person med doktorsexamen.

Doktorand

En student som har antagits till och bedriver forskarutbildning.

Doktor

Titel på person som avlagt doktorsexamen och är klar med sin forskarutbildning.

Doktorsexamen

Doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar lägst 160 poäng, varav lägst 80 poäng ska utgöras av en avhandling. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen. Den kallades tidigare doktorsgrad.

F

Fakultet

Fakulteter fanns fram till 1998 vid universitet och högskolor med fasta forskningsresurser. Fakultet definierades i högskolelagen som "ett särskilt vetenskapsområde". Numera är begreppet fakultet formellt ersatt med vetenskapsområde. Fakulteten utgörs av vetenskapsområdets professorer och innehavare av lärartjänster som kräver lägst doktorsexamen.

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden ansvarar för fakultetens uppgifter. De flesta ledamöterna i fakultetsnämnden är vetenskapligt kompetenta lärare som utses genom val inom fakulteten. Fakultetsnämndens ordförande kallas dekanus. Dekanus tillsätts av rektor på förslag från fakulteten. Fakultetsnämnderna ansvarar för forskarutbildningen i ämnen inom sitt vetenskapsområde. De ansvarar också för anställning av eller befordran till tjänst som professor eller lektor. Sedan 1993 ansvarar fakultetsnämnden för grundutbildningen inom sitt område (om inte universitetets eller högskolans styrelse har inrättat ett särskilt organ för detta ändamål).

Forskarassistenter

Forskarassistent är en lärartjänst med forskningsskyldighet vid högskolan. Tjänsten är främst avsedd för yngre forskare. För att kunna bli anställd som forskarassistent krävs minst doktorsexamen.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, 160 poäng, och leder fram till en doktorsexamen. Efter halva tiden kan man ta ut en licentiatexamen. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitets- eller högskoleutbildning. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 80 poäng av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.

Forskning

En forskare fördjupar sig i ett ämne och försöker förstå hur saker och ting hänger ihop och hur man kan lösa olika problem.

H

Handledare

En forskare som stödjer en doktorand under hela studietiden.

Hedersdoktor

Någon som har gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid ett universitet.

Hypotes

Den idé som forskaren utgår ifrån för att söka förklaringen på en fråga eller lösningen på ett problem.

Högskola

Undervisningsanstalt för högre utbildning och forskning. Högskola används ibland som ett samlingsbegrepp för både universitet och högskolor.

I

Institution

En enhet inom ett universitet eller en högskola där utbildning och forskning bedrivs. Institutionen är lärarnas och studenternas arbetsplats.

L

Lektor

En lektor är en lärare vid ett universitet eller en högskola. För att kunna anställas som lektor krävs doktorsexamen och pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som lektor med konstnärlig verksamhet fordras konstnärlig och pedagogisk skicklighet.

Licentiatexamen

Examen inom forskarutbildningen som omfattar minst 80 poäng varav 40 poäng utgör en vetenskaplig uppsats. Efter halva forskarutbildningen, två år, kan man ta ut en licentiatexamen. Licentiatexamen kan vara en etapp på vägen mot en doktorsexamen.

Lärare

Lärartjänsterna vid universitet och högskolor är professor, lektor, adjunkt och forskarassistent samt timlärare, gästlärare och adjungerad lärare. Professor är den högsta lärartjänsten.

O

Opponent

En person som kritiskt granskar en avhandling och ställer frågor till doktoranden under disputationen.

P

Prefekt

Den som leder en institution kallas prefekt och kan vara en lärare eller en professor.

Prodekanus

Fakultetsnämndens vice ordförande kallas prodekanus. Prodekanus tillsätts av rektor på förslag från fakulteten.

Professor

Benämning på den högsta lärartjänsten vid ett universitet/högskola. En anställning som professor är knuten till ett visst ämne.

Promotion

Offentlig ceremoni för att fira personer som avlagt doktorsexamen.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare.

R

Rektor

Rektor leder universitetets/högskolans dagliga arbete och är ledamot i styrelsen. Styrelsen ger förslag på vem som ska utses till rektor och regeringen utser rektor.

Respondent

Så kallas doktoranden när den försvarar sin avhandling.

T

Tillämpad forskning

Forskningen kan vara tillämpad. Det innebär att forskaren systematiskt söker efter ny kunskap med en bestämd användning i åtanke. Tillämpad forskning är vanligast inom industrin och har bland annat gjort att vi har fått nya mediciner och energisnålare maskiner.

U

Universitet

Undervisningsanstalt för högre utbildning och forskning. Skillnaden mellan en högskola och ett universitet är att universitetet har rätt att examinera forskarutbildning. Det är regeringen som beslutar om rätten att använda benämningen universitet.

Uppdragsforskning

Forskning som bedrivs vid ett universitet eller en högskola men som finansieras av en extern uppdragsgivare, till exempel ett privat företag eller en organisation.

V

Vetenskapsområde

Sedan 1999 delas forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor in i fyra olika vetenskapsområden: humanistiskt/samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt.

Källa: hsv.se