Om mig – Terence Fell

Jag heter Terence Fell och jobbar som lektor i statsvetenskap vid MDH.

Min akademiska karriär började vid Luleå tekniska högskola år 1994 när jag som andra årskull läste till statsvetare vid det nystartade Filosofiekandidat programmet i statskunskap.

Efter examen och med priset för bästa examensarbete i statsvetenskap (1997) på fickan började jag vikariera som adjunkt i statskunskap. Ett år senare (1998) undervisade jag på heltid framförallt i politisk teori och internationell politik. Jag blev fast anställd år 1999. År 2001 påbörjade jag min forskarutbildning vid Luleå tekniska högskola med inriktning mot jaktpolicy och dess legitimitet i Norrbottens län (1981–2001). Den fråga jag ville besvara var hur pass laglydiga vi medborgare egentligen är. Jag disputerade år 2006.

Jag ansökte om medel från Kempestiftelsen år 2008 för att finansiera ett postdok på två år vid det anrika International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg utanför Wien, Österrike.

År 2010 började jag jobba som lektor i statsvetenskap vid MDH, sedan 2013 som fast anställd. Från 2011 och framåt har jag lett och medverkat i följande forskningsprojekt och delprojekt:

 • Det första forskningsprojektet finansierades av Energimyndigheten och gick ut på att utröna vilka omständigheter och kontexter som låg till grund för kommunens val av framgångsrika, det vill säga energieffektiva, åtgärder (Fell, Gustafsson-Jertfeldt, Qaderi & Lahdenperä 2013a).
   
 • Det andra forskningsprojektet var det första av tre delprojekt finansierade av Samhällskontraktet (ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH) och genomfördes inom ramen för samverkansområdet HSU (Hållbar samhällsutveckling).
   
 • Samtliga projekt och delprojekt har haft temat stadsdelsutveckling och har publicerats som forskningsrapporter i Mdh:s SiSS-serie (se Fell, Qaderi, Lahdenperä & Guziana 2013b; Fell, Guziana & Qaderi 2014; Fell & Guziana 2016).
   
 • Då urbanforskning normalt fokuserar på storstäderna inriktar sig min forskning främst mot medelstora städer. Jag arbetar för närvarande med tre skilda manus som ämnas publiceras som forskningsartiklar inom ramen för ämnet urbana studier. Var och en av artiklarna tar sig an olika aspekter av tidigare forskning, framförallt vad gäller den sista delrapporten i serien (Stad, rättvis och boendesegregering). Den första artikeln (med kollegorna prof. Ingemar Elander och fil. dr Bozena Guziana som medförfattare) tittar på hur förekomsten av parallella samhällen i en stad påverkar den lokala demokratin. Den andra artikeln (med docent Mehrdad Darvishpour och fil. dr Angelina Sundström som medförfattare) fokuserar på hur såväl en stadsdels etniska sammansättning som klassposition påverkar de boendes hälsa. En tredje artikel tittar på omfattningen av den pågående gentrifieringsprocessen i Eskilstuna och Västerås. Med utgångspunkt i en liknande utveckling i andra europeiska länder, ställer jag frågan hur den politiska debatten konstrueras lokalt i Sverige. 
   
 • Class, Ethnicity and Health-projektet (2016–2017).
   
 • Ungdomars livsstilar och hälsa i Västerås-projektet (2017, pågående).