Om Joakim Johansson

Joakim är universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Forskningsintressen

Joakims forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor. Artikeln The Gendered Parenting of Political Leaders handlar om politiska ledares föräldraskap. I denna studeras bilder i svensk media av Gustav Fridolins och Birgitta Ohlssons föräldraskap, vilket i vår tid av personinfiering av politiken samtidigt blir recensioner av dessa politikers politiska ledarskap. Även artikeln Den nye mannen i svensk politik bör ses i kontext av en tilltagande personifiering av politiken. Här studeras hur Fredrik Reinfeldt, Jimmie Åkesson och Thomas Bodström framställs i svensk media som politiska ledare i relation till nya manlighetsideal som innebär krav på att män i politiken nuförtiden gärna skall vara flexibla, lyhörda, empatiska och intresserade av jämställdhet. Bokkapitlet Misslyckandets beslutsteori diskuterar bland annat hur Ingvar Carlssons och Kjell-Olof Feldts berättelser om sig själva som politiska ledare i sina respektive politiska memoarer relaterar till olika manlighetsideal. I artikeln Sexualnormativitet och medborgarskap undersöks i stället hur (o)manlig (a)sexualitet konstrueras i ”trådar” på debattforum på Internet. Detta blir statsvetenskapligt relevant genom den koppling som görs till medborgarskap, men kan även ses i ljuset av statsvetenskaplig diskussion om nya former av politiskt deltagande. Artikeln skall även ses uttryck för aktuella vändningar inom så kallad queerteori (om kön och sexualitet) där forskningen breddas från studier av heteronormativitet till att även inkludera  sexualitetsnormativitet och andra normativiteter. Nämnas bör här även den av Joakim författade forskningsöversikten Queerteori för statsvetare.

Ett tidigare forskningsintresse avspeglas i doktorsavhandlingen SAF och den svenska modellen. En studie av uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982-91 samt i några artiklar och bokkapitel baserade på denna. Empiriskt handlar det här om Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF:s) utträde ur statliga myndighetsstyrelser och samhällspolitiska arbete under 1980- och det tidiga 1990-talet, och policyprocesser inom SAF i anslutning till detta. Den teoretiska inramningen är främst prövning av olika slags – rationalistiska och icke-rationalistiska – beslutsteorier.

Nätverk

Joakim är vid Mälardalens högskola medlem i forskargrupperna Kritiska perspektiv i våldsprevention/Critical perspectives in violence protection och Industriell Ekonomi och Organisation (IEO). Internationellt deltar han i det flerdisciplinära europeiska nätverket för forskning om politiska maskuliniteter, som inleddes vid de två konferenserna i Landau och Wien under 2012 och 2013. Joakim ingår även i det politisk-teoretiska nätverket Power, Subjectvity and the Political (PSP) som utifrån ett intresse för foucauldiansk maktanalys bildats i anslutning till konferenser anordnade av Nordic Political Science Association (NOPSA). Nätverket samlar forskare från de nordiska länderna, USA och Australien.