Om mig – Marie Mörndal

Jag är lektor och undervisar i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation. Mitt forskningsintresse handlar främst om hur olika organisatoriska fenomen som samverkan eller digitalisering påverkar organisering.

Jag anställdes på Mälardalens högskola år 2002. Innan dess bestod min arbetslivserfarenhet av olika tjänster i den kommunala sektorn; inom förskoleverksamhet, som handläggare och som chef. Sedan 2002 har jag bl a arbetat med studievägledning, högskolepedagogisk utveckling och som lärare samt skrivit en licentiatavhandling om studieovana studenters lärande i webbaserad utbildning.

Min forskning

Jag tillhör NMP-gruppen (Nya managementpraktiker) där jag tillsammans med kollegor intresserar mig för managementfrågor och där vi använder oss av tolkande och processorienterade perspektiv på organisatoriska fenomen.

I juni 2018 disputerade jag med avhandlingen "Vi måste takta" - en studie av organisering för samverkan. I avhandlingen diskuteras hur man kan organisera för samverkan och den baseras på en empirisk studie av ett utvecklingsarbete i en svensk kommun. Arbetet leddes av två projektledare och syftade till att skapa och testa nya organiseringsformer för att utveckla och förbättra det interna såväl som det externa samverkansarbetet i kommunen. Samverkan har därmed blivit ett av mina stora forskningsintressen.

Jag har också lett och deltagit i projekt som behandlat de organisatoriska utmaningar som digitaliseringen kan föra med sig samt arbetat med att utveckla metoder för att sprida denna kunskap.

Mina uppdrag

Under perioden 2019-2020 har jag som samverkanslektor ett uppdrag att stödja utvecklingen av samverkan med MDH:s parter inom Samhällskontraktet (ett samverkansavtal mellan MDH och regionens kommuner och landsting) samt att beforska den samverkan som bedrivs inom dess ramar.

Jag är också samordnare och ansvarig för Magisterprogrammet i företagsekonomi där jag också har min huvudsakliga undervisning i kurser som rör organisation och management. Dessutom är jag engagerad i webbaserade utbildningar som ger mig spännande pedagogiska utmaningar och jag anser att dessa utbildningar är betydelsefulla komplement till campusundervisningen, när det gäller att bidra till att tillfredsställa människors behov av livslångt lärande.

Projekt

Efter att ha deltagit i det 3-åriga Samverkansprojektet som också finansierade mitt avhandlingsarbete är jag (eller har varit) engagerad i projekt som har med organisering, kompetens och digitalisering att göra.

Ett urval av 4 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Industri i förändring och det lokala samhället: digitaliseringens konsekvenser och möjligheter Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Marie Mörndal Formas
Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Marie Mörndal Vinnova
Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem? Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Magnus Hoppe Samhällskontraktet