Om mig – Anette Hallin

Jag är utbildad och erfaren lärare och har en master i pedagogik (Stockholms universitet/Uppsala universitet, 1994), samt är doktor i industriell ekonomi och organisation (KTH, 2009) och docent i företagsekonomi (MDH, 2015).

Som lektor i företagsekonomi med inriktning organisation vid MDH sysslar jag med forskning, akademiskt ledarskap och undervisning.

Min forskning

Min forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer. Jag intresserar mig för hur förändring sker genom samspelet av teknik/det materiella och organisering/det sociala. Jag har exempelvis studerat detta i:

  • städer 
  • projekt och temporära organisationer
  • organisatorisk samverkan
  • forskningsverksamhet
  • avfallshantering
  • digitalisering.

Mina uppdrag

Under 2015–2016 ledde jag Samverkansprojektet, som syftar till att utveckla kunskap om organisatorisk samverkan. Jag är också delprocessledare för ett av Samhällskontraktets samverkansområden, Hållbar samhällsutveckling (HSU), 2016–. Från och med januari 2017 är jag ämnesföreträdare för ämnet organisation, vilket är Nya managementpraktiker-gruppens (NMP) ämne – en grupp forskare/lärare som intresserar sig för/undervisar om organisation och ledning. Under 2017–2019 leder jag ett större forskningsprogram om digitaliserad management i Sverige och England samt bedriver forskning/fungerar som vice projektledare under 2017 inom DAO-projektet, som handlar om att skapa förståelse för ”digitaliserat arbete och organisering”, främst i svensk stålindustri. Jag är också en av initiativtagarna till/arrangörerna av After methods in organisation studies, en återkommande konferens om vetenskaplig metod.

Jag har skrivit läroböcker om projektledning och vetenskaplig metod samt undervisar inom dessa områden och om organisationsteori på i olika kurser och nivåer. Jag handleder även studenter och doktorander i deras uppsatsarbete. Jag har också arbetat mycket med pedagogiskt utvecklingsarbete, nu också på MDH där jag varit med och utvecklat ett nytt magisterprogram i företagsekonomi och ett nytt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi.  

Mycket av det arbete jag bedriver sker i samverkan med andra grupper inom MDH såväl som inom offentliga och privata organisationer. I den mån jag hinner åtar jag mig även uppdrag som expert, rådgivare, föredragshållare och moderator. Mina erfarenheter omfattar arbete i internationella projekt och ledningsgrupper och jag har god erfarenhet av förtroendeuppdrag i valberedningar och styrelser.

Projekt

Ett urval av 7 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
After method in organization studies - workshop om forskningsmetod Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani 2017 EST/MDH
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Projektorganisation – organisering av projekt Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Vetenskapsrådet, Vafabmiljö och Samhällskontraktet
Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem? Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Magnus Hoppe Samhällskontraktet
Situationsanpassad projektledning Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin Wallander-stiftelsen
Skapandet av den hållbara staden – fallet Norra Djurgårdsstaden Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson, KTH Wallander-stiftelsen