Om mig - Monica Odlare

Jag är professor i miljöteknik och bedriver forskning, handledning och undervisning inom profilen Framtidens energi. Utöver detta jobbar jag som biträdande avdelningschef för avdelningen för energi, bygg och miljö.

Min forskning handlar om att hitta lösningar för att sluta kretsloppet och minska beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av mikroorganismer, t.ex. bakterier och alger kan man rena vatten mer effektivt och genom att utvinna biogas från avfall kan man genom ett cirkulationstänk använda och återinföra restprodukter i kretsloppet.

Jag är intresserad av småskaliga lösningar och jag anser att i framtiden måste energiproduktion och reningsprocesser ske i mindre anläggningar. Det skulle fungera både i den industrialiserade världen, men framför allt i utvecklingsländer, där man lätt kan dra nytta av matrester och annat som finns i närmiljön. På så vis går det att bli självförsörjande på energi och därmed inte beroende av ett storskaligt system. Stora system kan fungera bra, men ofta gör de samhällen mer sårbara. De kostar mycket och kräver stora resurser och transporterna av exempelvis kol, olja eller sopor är ofta långa.

I min forskning jobbar jag mot en framtid där vi använder flera energilösningar i olika kombinationer, såsom solpaneler, vindkraftverk och biogas.

Bland de uppdrag jag har haft kan nämnas biträdande akademichef för avdelningen för Energi- bygg och miljö. Jag har också varit ledare för framtagandet av nya utbildningsprogram.

Projekt

Ett urval av 2 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Titel 
BIOREX - Biological Remediation of Explosives
BIOUSE – Användning av rötrest i jordbruket

 Övriga projekt

  • SPECTRA – Spectral Measurements for Characterization of Biofuel Properties
  • Optimization of the activated sludge process
  • BiogasOpt – Optimization of the biogas process
  • PRO ‐ Research assistant within Environmental Technology
  • Source separated household waste – a resource for Swedish arable soil
  • ORC – Organic Residues in Circulation
  • Polluted Peace – Managing environmental risks in ammunition disposal