Om mig – Eva Thorin

Jag är professor i energiteknik vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik och bedriver forskning och handledning inom profilen Framtidens energi. Utöver det har jag administrativa uppdrag inom akademin.

Forskningsintressen

Min forskning handlar om mätning, modellering och simulering av processer och system för energiomvandling med speciellt fokus på  termisk och biologisk omvandling av biomassa till el, värme och biogas. Exempel på vad som ingått i studier jag deltagit i är: utveckling av ett system för mätning av fukthalt i en bulk av biobränsle med radiofrekvent strålning, simulering av kraft- och värmeprocesser för integrering av produktion av etanol, pellets och biogas, experimentella studier av möjligheten att öka effektiviteten för biogasanläggningar genom förbehandling av substratet och modifieringar av processen samt effekter av att använda rötrester som gödningsmedel, hur en biogasanläggning kan modelleras, simulering av regionala energisystem för att undersöka möjligheterna att öka användningen av avfall för energiändamål, undersökning av möjligheten att öka biogasproduktionen genom att använda alger.

Projekt

Ett urval av 7 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
ABOWE Framtidens energi Eva Thorin EU, Östersjöprogrammet
Centrum för direkt förgasning av biomassa Framtidens energi Eva Thorin Energimyndigheten
MAASICA – Mikroalgbaserad aktivslamprocess integrerad med samrötning av alger och slam Framtidens energi Eva Thorin KKS-profilen Future Energy
Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE Future Energy Center Eva Thorin FORMAS
PyrAD-Integrering av pyrolys i rötning Framtidens energi Sebastian Schwede Framtidens energi
REMOWE - Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production Framtidens energi Eva Thorin EU
SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk Framtidens energi Eva Thorin Energimyndigheten

BioGasOpt - Optimering av biogas anläggningen Växtkraft med omgivande system, KKS, 2008-2011, projektledare

Uppdrag

Bland de uppdrag jag har och har haft kan nämnas vice akademichef, utbildningsledare, ledamot av fakultetsnämnden och ledamot av organisationskomitten och sessions ordförande för den internationella konferensen Applied Energy.