Om mig – Emma Nehrenheim

Jag är lektor och professor i miljöteknik. Efter min doktorsexamen 2009 har jag hunnit utveckla en rad projekt som rör vattenrening och rötning.

Forskning

Min forskning handlar om robusta biologiska och fysiokemiska metoder för att rena vatten. I mina projekt och i ACWA-gruppen, söker vi efter energieffektiva och hållbara reningsmetoder för att rena vatten med multikomponentföroreningar. T ex studerar vi hur alger kan användas för att ta upp näringsämnen och spårämnen i avloppsvatten, rejektvatten och gödsel så att de inte påverkar sjöarna eller försvinner i atmosfären som aggressiva klimatgaser. Målet är också att slammet som bildas kan rötas med så stort rötgasutbyte som det är möjligt, dvs att slammets sammansättning ger de bästa förutsättningarna för en bra energibalans i hela vattenreningskedjan.

Vi studerar också olika organiska biosorbenters förmåga att användas som medium för nedbrytning av persistenta organiska föroreningar. Vår forskning är en kombination av experiment och modellering/simulering av de vattenrenande mekanismerna och systemen som helhet.

Vid sidan om forskningen har jag ett särskilt intresse för forskarutbildningen. Jag är i dagsläget samordnare för forskarutbildningen vid EST, ordförande för handledarkollegiet i energi- och miljöteknik (ämnesföreträdare) samt medlem i faultetsnämndens utskott för forskarutbildning.

Projekt

MOBIT - Modelling the algae cultivation and biogas system
Finansiär: KK-stiftelsen (projekt inom ramen för forskningsprofilen Future Energy)
Projektledare

Morgondagens kommunala VA
Vinnova, under ledning av IVL
Projektledare på MDH

ACWA (Algae Cultivation for Waste Water treatment) (2011-2013)
Finansiär: KK-stiftelsen, 2,8 Mkr
Projektledare

CLEAN (2008-2011)
Ett regionalt utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av EU, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Västmanland, Handelskammaren, Exportrådet m.fl.
Total budget: 21 Mkr
Projektledare

Plattform CLEAN
Finansiär: Tillväxtverket, 2.5 Mkr
Projektledare

Susbiz Future Energy (2014)
2 Mkr
Projektledare

BIOREX – Biological remediation of Explosives (2009-2011)
Finansiär: KK-stiftelsen, 6 Mkr
Projektledare

Polluted Peace
Finansiär: SIDA, 400 kkr
Projektledare