Om mig - Ida Sylwan

Jag är doktorand i energi- och miljöteknik vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, och del av forskningsgruppen Framtidens Energi. Fokus för mitt doktorandprojekt är att hitta metoder för att minska skadliga föroreningar i avloppsslam från kommunala reningsverk, för att långsiktigt kunna återföra näringsämnen och mull till åkermark.

Inom projektet undersöker jag och utvärderar möjliga metoder för att adsorbera tungmetaller tidigt i avloppsreningsprocessen, för att undvika att de hamnar i slammet. Adsorptionen sker med hjälp av exempelvis organiskt material som pyrolyserats (så kallat biokol). För att undersöka effekten av att införa olika adsorptionstekniker i reningsprocessen kommer jag också att arbeta med modellering, med fokus på avskiljning av metaller och näringsämnen (N och P). I parallell till utvärderingen av adsorptionstekniker planerar jag också att utveckla delprojekt som jämför hur effektiva olika uppströms-åtgärder är för att minska halterna av mikroföroreningar (så som tungmetaller och läkemedelsrester) i slam.

 

Min bakgrund

Jag tog 2010 examen som civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet. Mellan 2010-2016 arbetade jag på Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik i Uppsala (idag RISE Jordbruk och Livsmedel), där jag arbetade i huvudsak med projekt relaterade till små avloppsanläggningar. Jag har lett och deltagit i utredningar och uppdrag kring bland annat utvärdering av minireningsverk, slamhantering, källsorterande avloppslösningar och biogasteknik.