Edward Gillmore försvarar sin doktorsavhandling i industriell ekonomi och organisation

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-11-15
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Sal Omega, MDH, Västerås

Edward Gillmore vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling i industriell ekonomi och organisation

Titel: “Four essays on subsidiary evolution: Exploring the antecedents, contexts and outcomes of mandate loss”.

Serienummer: 239

Till opponent har professor Pamela Sharkey Scott, National University of Ireland Maynooth utsetts. Betygskommittén består av professor Ulf Holm, Uppsala univesritet; professor Randi Lunnan, BI Norwegian Business School och  professor Jan-Erik Vahlne, Göteborgs universitet.

Reserv är Claes Eriksson, professor, MDH.

Sammanfattning

Intresset för studier av multinationella företags utländska dotterbolags utveckling har ökat under de senaste 30 åren. Detta intresse kommer ifrån organisations- och strategiforskning om dotterbolagens olika roller, ansvar och aktiviteter – begreppsmässigt beskrivet som dotterbolags formella uppdrag och mandat. Den utveckling ett dotterbolags uppdrag har, om det utökas eller minskar, påverkas dels av två organisatoriska enheter och dels av omgivningen.

(1) Huvudkontoret är ytterst ansvarig för att etablera nya enheter och de har därmed stort inflyttande på dotterbolagets utveckling.

(2) Utvecklingen bygger också på vilka strategiska valdotterbolaget gör.

(3) Omgivningen påverkar både huvudkontorets och dotterbolagets agerande vilket därmed också influerar dotterbolagets utveckling (Birkinshaw, 1996; Birkinshaw and Hood, 1998; Cantwell and Mudambi, 2005). Denna avhandling undersöker vilka drivkrafter och effekter hanteringen av dotterbolags mandat har på det multinationella företagets utveckling. Utgångspunkten är teorier som fokuserar hur mandat hanteras (erhålls, används och förloras) i komplexa och nätverksbaserad multinationella företag och hur detta påverkar dotterbolags resurser och relationer. Avhandlingen bygger på en analys av data insamlad från kvalitativa studier på två svenska multinationella företag samt på 36 av deras utländska dotterbolag lokaliserade i Europa, Kina, Indien och Nordamerika. Den huvudsakliga empiriska data består av 112 djupintervjuer. Den första intervjuomgången genomfördes för att förstå vad som låg bakom dotterbolagens uppdrag och mandat samt hur företagens interna och externa nätverk var uppbyggda.

Under denna inledande del av studien upptäcktes att dotterbolag, trots förlorade mandat, ofta fortsatte med den verksamhet som de formellt och organisatoriskt förlorat. Denna upptäckt guidade den andra intervjuomgången som nu fokuserade de konsekvenser ett förlorat mandat har för dotterbolagen. Studien fördjupades därför för att förstå hur dotterbolagens förlust av mandat påverkade deras portfölj av resurser och relationer, samt vilka försvarsmekanismer och strategier dotterbolagen använde då de förlorat mandatet. För att klargöra dessa mekanismer fokuserades i huvudsak fyra fall där en fördjupad analys av hur hanteringen av forsknings- och utvecklingsmandat (F&U) påverkade de multinationella företagens nätverk och deras dotterbolags utveckling. Genom dessa fallstudier framkommer att de multinationella företagens hantering av mandat ger dotterbolag – som inte säljs, stängs ner, eller på annat sätt hindras i sin verksamhet – möjlighet att vidareutvecklas och utöka sitt uppdrag trots förlusten. Detta har stora konsekvenser för såväl dotterbolagets som det multinationella företagets övergripande organisation – framförallt när det gäller hur man hanterar och fördelar resurser, sköter sina interna och externa relationer, samt utvecklar innovationer.

Studien visar att den betydelse forskare tillskrivit dotterbolags formella mandat måste ifrågasättas – och att fortsatt forskning bör beakta både de formella och informella aspekterna bakom mandaten. Multinationella företags mandat har setts som tydliga indikatorer på dotterbolagens formella roll samt vilka aktiviteter de utför. Denna studie klargör dock att mandaten inte kan ses som relaterade till dotterbolagens informella beteende, vilket är lika viktigt att beakta för att förstå hur multinationella företags dotterbolag utvecklas.