Om högskolebiblioteket

Biblioteket är en resurs för studenter såväl som för forskare, lärare och andra anställda. Biblioteket är även öppet för allmänheten.

Högskolebibliotekets mål och funktion

Bibliotekets övergripande mål är att stödja högskolans arbete för att uppnå och upprätthålla hög internationell kvalitet av utbildning och forskning. Detta sker dels genom att tillhandahålla goda informationsresurser och dels genom att ge stöd till studenter, lärare och forskare i hanteringen av information.

Vi arbetar aktivt för att öka integreringen av informationshantering i samband med utbildning och på så sätt medverka till att uppfylla Högskolelagens, liksom Bolognadeklarationens mål att stödja studenternas kunskapsutveckling.

En högskola ska också erbjuda god studiemiljö. Vi vill att lokalerna ska uppfattas och kunna användas som en attraktiv mötesplats för högskolans studenter, lärare/forskare och andra anställda samt vara en god arbetsplats för studenterna.

Vi inriktar oss även mot forskarnas behov, där vi bland annat ser ett ökat intresse av bibliometriskt stöd.