Att vara äldre och multisjuk – en kamp för en fungerande vardag

2010-05-17 | Forskning/Samverkan

Att vara äldre och multisjuk innebär en kamp för att få en fungerande vardag, för att bevara sin identitet, självständighet och värdighet. De kroppsliga besvären upplevs som en otrygghet och man känner en ovisshet om hur livet förändras och så småningom går mot sitt slut. I en ny avhandling uppmärksammar Martina Summer Meranius, doktorand i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, äldre multisjukas livssituation.

Hon har studerat livssituationer hos äldre som bor kvar i sin vanliga bostad såväl som de som bor i särskilda boenden. Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader i livssituationen hos äldre i de olika boendena.

Rädsla att bli beroende av andra

Oavsett var de lever sina liv är de rädda för skörheten i den meningen att de kan bli beroende av andra och att den är ett tecken på att livet går utför. Många upplever en uppgivenhet men också en lättnad eftersom livet blir mera kravlöst. Ensamheten visar sig när de äldre inte känner sammanhang och samhörighet i sina liv och de som känner sig ensamma gör det oberoende av var de lever sina liv. Upplevelsen av trygghet är tydligt kopplat till livssituationen men är ändå inte direkt knuten till endera boendeformen.

- De som lever i ordinära boenden känner en trygghet när de får vara kvar i sina hem eftersom de då finns i det kända och kan genom sitt hem bevara välbekanta sammanhang och sin identitet. Äldre som bor i särskilda boenden har förlorat denna aspekt av trygghet, men kan känna en annan trygghet i att de har personal dygnet runt som känner dem. Äldre som lever i ordinära boenden känner en otrygghet genom den bristande kontinuiteten bland personalen, säger Martina Summer Meranius.

Självständighet viktigt

Självständigheten är också tydligt kopplat till livssituationen. Visserligen erfar äldre som har hemhjälp att de måste anpassa sig till rutiner oavsett var de lever, men de som lever i sina ordinära boenden kan i större utsträckning bestämma över sig själva. De är kvar i sitt kända sammanhang och det ordinära boendet kännetecknas av självständighet, välbefinnande och kontroll om de inte är alltför sjuka. Självständigheten är alltså relaterad till deras upplevelse av skörhet, men den är ändå tydligare i ordinära boenden än på särskilda boenden där de äldre förlorar sin självständighet. I synnerhet om boendet innebär att de lever på en arbetsplats och då på vårdarnas villkor.

- Studien visar att för äldre med multisjukdom är hälsa en förmåga att klara sitt dagliga liv och inte frånvaro av sjukdomssymptom. Detta underlättas av en fungerande vardag, upplevelse av självständighet, att få behålla sina vanor, sin livsberättelse och att få vara sig själv, poängterar Martina Summer Meranius.

Disputation 20 maj

Martina Summer Meranius är doktorand vid MDH och inskriven vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon försvarar sin avhandling “Era delar är min helhet. En studie om att vara äldre och multisjuk" torsdag 20 maj kl 10.30 i sal Myrdal, Linnéuniversitet i Växjö. Opponent är professor Kenneth Asplund, Mittuniversitetet.

Beställ avhandlingen från Linnaeus University Press, 0470-70 82 67 eller lupress@lnu.se. Mer information: martina.summer.meranius@mdh.se.